Børn er lige – ikke ens​

De specialiserede privatskoler anfægtes fra politisk hold for ikke at have styr på fagligheden med et begrænset og snæversynet afsæt. Hvis vi skal løfte uddannelsesindsatsen overfor børn i udsatte og sårbare positioner, skal vi indstille sigtekornet så det rammer ud over normalområdet. Her er det langt fra den fulde fagrække, som virker.  Alle elever på de specialiserede privatskoler har udfordringer og livsbetingelser, som ikke kan sidestilles med den gennemsnitlige jævnaldrende folkeskoleelev, og sammenligningsgrundlaget er derfor ulige.

Børn og unge

13. januar 2020

Af Anja Dhyrbye
Kommunikationschef

Skolegang og undervisning er ikke det eneste middel til et godt liv for alle anbragte børn. For nogen er et stærkt samspil mellem en målrettet behandlingsindsats og individuelle læringsmål helt afgørende. Derfor ønsker LOS et undervisningstilbud til børn i udsatte og sårbare positioner, der sætter eleven i centrum.

Todelt kerneopgave

På de specialiserede privatskoler er kerneopgaven todelt. Elevens individuelle læring og elevens individuelle behandlingsbehov. Derfor er målsætningen også, at de specialiserede privatskoler skal bidrage positivt med at understøtte elevens behandlingsplaner, personlige udvikling og læringsmål. Et arbejde der understøtter elevens evner til at indgå i undervisningssituationen samt i sociale relationer.

De specialiserede privatskoler viser børn i udsatte positioner vejen til et godt liv og bidrager til, at alle børn og unge har de bedste muligheder og forudsætninger for at uddanne sig, efter endt grundskoleforløb.

Som brancheorganisation for bl.a. landets ​specialiserede privatskoler ser vi, at der ligger andre, og større sten i vejen for at styrke indsatsen på de specialiserede privatskoler til gavn for eleven. Konkrete udfordringer, som kalder på politisk handling.

Tidlig skoleindsats betaler sig, antallet af skoleskift skal nedbringes​

  • Elever, der henvises til specialiserede privatskoler, har ofte været igennem mindst to og mange op til ti skoleskift. Elevens faglige udbytte falder drastisk i takt med antallet af skoleskift.​ Kommunerne skal forpligtes til en mere effektiv screening og dermed sikre eleven det bedst egnede undervisningstilbud.

Partnerskaber mellem folkeskolen og privatiserede specialskoler

  • En undersøgelse af skoleområdet fra SFI viser, at samarbejdet om elevens overgang fx fra folkeskole til specialiserede privatskoler har positiv indvirkning på elevens læring. ​Formaliserede arbejdsgange mellem folkeskole og specialiserede privatskole fx om overgange, klasseplacering, udlån af lokaler og meget mere vil gavne elevens muligheder for læring. ​​

Alle børn skal have et retskrav på 9 års undervisning​

  • Når elever i dag henvises til dagbehandlings- eller skoletilbud, har de ofte samlet op til 3 års manglende skolegang bag sig. Alle børn og unge skal have retskrav på 9 års skolegang, uanset alder.​

Bedre handleplaner bygger bro mellem trivsel og læring​

  • En medlemsundersøgelse blandt LOS’ medlemmer viste, at i mere end 50% af visitationerne, er handleplaner enten mangelfulde eller slet ikke udformet. Det har negative konsekvenser for skolens mulighed for at levere fokuserede indsatser i forhold til elevens læring.  ​Kommunerne skal holdes op på, at handleplaner skal leveres, og kommunerne skal måles på, om handleplanerne leveres i forbindelse med visitation. ​

​​

 

.​