Folketingsvalg: Et stærkt velfærdssamfund er vejen frem

5. oktober 2022

Af
LOS

Folketingsvalget er udskrevet. Det bliver en valgkamp midt i en tid præget af udfordringer og kriser, som i øjeblikket skaber stor usikkerhed om fremtiden og påvirker hele vores samfund. Ikke mindst de sociale tilbud, der er hjem for sårbare og udsatte borgere. Her er energikrisen især alvorlig, fordi det er begrænset, hvor meget man fx kan skrue ned for varmen på bosteder og opholdssteder, som skal være et trygt hjem for udsatte borgere.

Mere en nogensinde er der behov for et stærkt velfærdssamfund. Høj velfærd er med til at sikre, at børn, unge og voksne på bo- og opholdssteder også i fremtiden bliver mødt med høj faglighed og omsorg – og får et fodfæste i livet.

LOS vil i denne valgkamp særligt have fokus på tre mærkesager inden for socialområdet:

A) Løft af sociale indsatser

  • Behov for national handleplan med løsninger på rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområdet
  • Anerkendelse af, at der er brug for de ikke-offentlige tilbud for at kunne give den rette og specialiserede hjælp til den enkelte borger – kommunerne kan ikke klare opgaven alene.
  • Faglighed og kvalitet – og ikke selskabsform – skal være de afgørende parametre for den hjælp som borgerne tilbydes

B) Løft af socialpsykiatrien

  • Behov for en ”del 2” af 10-års psykiatriplanen, hvor finansieringen følger med og hvor alle faglige anbefalinger prioriteres.
  • Flere pladser i behandlingspsykiatrien
  • Borgerne skal sikres færdigbehandling inden udskrivning

C) Anerkendelse af, at civilsamfundet og ikke-offentlige tilbud er en central del af hjælpen til mennesker i udsatte og sårbare positioner

  • Anerkendelse af ikke-offentlige sociale tilbud som en aktiv del af lokale fællesskaber.
  • Synliggørelse af ikke-offentlige sociale tilbud som relevante for kommuner og frivillige foreninger i partnerskaber mv.
  • Der skal være mulighed for at søge de puljer i civilsamfundsregi, som i dag alene kan søges af kommuner og NGO’ere.

 

Læs mere om Los’ mærkesager her

A. Løft af sociale indsatser

Ikke-offentlige sociale tilbud er højt specialiserede og bidrager med en kvalitet i indsatsen målrettet den enkelte borger. Det er en opgave som kommunerne ikke kan løfte alene. Ikke-offentlige sociale tilbud bidrager dermed positivt til den kollektive velfærd.

LOS’ medlemmer oplever, som resten af samfundet, store udfordringer med rekruttering af nye medarbejdere. Samtidig er der stor debat om kvaliteten på ikke-offentlige sociale tilbud samt kritik af muligheden for at trække profit ud af velfærdsindsatser. Statsministeren har som opvarmning til valgkampen talt for at højne anerkendelsen af velfærdsfagene, men samtidig er der et stærkt fokus på den offentlige sektor og hjemtagning af opgaver til kommunerne på socialområdet – en hjemtagning, LOS’ medlemmer også oplever.

Mennesker med specialiserede problemstillinger kræver specialiserede løsninger. Det forudsætter en stor diversitet og tilpasningsparathed af specialiserede kompetencer, der er en dyr og praktisk talt umulig løsning for kommunerne at løfte alene. De specialiserede ikke-offentlige tilbud kan levere specialiserede ydelser med høj faglighed til kommunerne, der matcher den enkelte borgers behov, som kommunerne kan købe enkeltvis. Dermed kan ikke-offentlige sociale tilbud være med til at løfte kvaliteten af sociale indsatser.

B. Løft af socialpsykiatrien

Psykiatriaftalen er kun første skridt på vejen

I september 2022 landede der en 10-årsplan for psykiatrien. Der er en del positive elementer i den politiske aftale. Men som vi ser det, er det blot ét skridt på en meget lang vej, først og fremmest fordi der ikke er afsat økonomi nok til at løfte alle indsatserne tilstrækkeligt. Desuden er finansieringen kun ét element i vejen til en styrket psykiatri. Det faktum, at der er så store rekrutteringsudfordringer på velfærdsområdet, bør også adresseres, og der skal sættes en national handlingsplan i gang, så vi har den nødvendige arbejdskraft med den rette faglighed til at tage sig af vores sårbare og udsatte borgere. Derfor glæder vi os allerede til, at der kommer en ”Del 2” af psykiatriplanen, hvor alle de faglige anbefalinger prioriteres og finansieres. Og hvor rekrutteringsudfordringerne tages alvorligt. Først da får vi skabt en helhedsorienteret indsats til gavn for de psykisk syge børn, unge og voksne, der allerede har ventet alt for længe.

Manglende pladser i akutpsykiatrien skal løses

For LOS’ medlemmer er særligt et løft af socialpsykiatrien central. LOS har i 2021 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne om anbringelse i akutpsykiatrien og handleplaner for borgere. 58 % af medlemmerne svarer fx, at de indenfor de seneste to år har oplevet at blive afvist, når de har henvendt sig med borgere med akut behov for psykiatrisk behandling, og 61 % oplever, at borgeren sendes hjem efter kun en – utilstrækkelig – samtale pga. manglende kapacitet. Det er derfor ligeledes for LOS’ medlemmer centralt, at der prioriteres flere behandlingspladser.

Psykiatriløftet som pejlemærke

LOS har derudover sammen med en lang række andre organisationer i 2021 skrevet under på Psykiatriløftet, der kommer med 8 anbefalinger til den 10-årige psykiatrihandleplan. Dem ser vi stadig som essentielle i det fortsatte arbejde med at hjælpe udsatte borgere. Du kan læse dem her

C. Anerkendelse af, at civilsamfundet og ikke-offentlige tilbud er en central del af hjælpen til mennesker i udsatte og sårbare positioner

Ikke-offentlige tilbud kan i samspil med civilsamfundet tilbyde mennesker i sårbare og udsatte positioner et fællesskab. Det handler for eksempel om, at et socialt tilbud er en aktiv og integreret del af det område, det ligger i, at man arbejder sammen med både erhvervslivet og det lokale foreningsliv, og at man enten selv har frivillige tilknyttet på tilbuddet, og sikrer det venskab, frivillige kan tilbyde udsatte og sårbare beboere, eller et samarbejde med den lokale badmintonklub, hvor en ung får en hobby og et fællesskab at være en del af, også uden for tilbuddet. Et fællesskab, som den unge også kan blive en del af, når han eller hun fraflytter tilbuddet og fx skal skabe et hjem i en ny by.

LOS skal være med til at understøtte det demokratiske fællesskab og det at være en del af samfundet i alle de fællesskaber, vi hver især er en del af.

Også behov for at sociale tilbud tænkes med i løsninger på de fælles samfundskriser

De aktuelle økonomiske kriser, vi som samfund står over for med stigende inflation og energikrise, rammer alle. De sociale tilbud er klar til at gøre deres del, for at vi i fællesskab kommer igennem kriserne. Men det er begrænset, hvor meget man fx kan skrue ned for varmen på bosteder og opholdssteder, som skal være et trygt hjem for udsatte borgere.

Derfor forventer vi det kommende Folketing også har sociale tilbud for øje, når der bliver behov for flere hjælpepakker hen over vinteren.

Vil du vide mere?

Trine Schaldemose

Politisk chef - Politik, presse og analyse

3118 4215