Bostedet Caroline Marie

Kontakt

Hovednummer: 3312 0913

Mobil Forstander: 21423913

www.mariehjem.dk/caroline

Adresse

Bostedet Caroline Marie
Gothersgade 141
1123 København K

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 32107907

Om Bostedet Caroline Marie

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-26

Bostedet Caroline Marie har en varieret målgruppe primært med personligheds forstyrrelser, skizofrenilidelser,bipolare lidelser, ADHD samt spiseforstyrrelser. Bostedet er opdelt i 2 afdelinger. Den ene, Caroline, bebos primært af de yngste, som når de opnår en højere grad af selvstændighed kan flytte på Marie afdelingen hvor primært de ældste bor. Bostedet er præget af en hjemlig og ungdommelig kultur. Medarbejdergruppen er tværfaglig og repræsenterer en bredde for bedst muligt at kunne tilrettelægge relevante indsatser i forhold til de forskellige og komplekse problemstillinger som beboergruppen indeholder. Bostedet råder endvidere over et antal udslusningslejligheder hvor beboerne kan bo i en periode med støtte inden de kan afsluttes endeligt.

Pladser: 24

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 69.563- 122.663

Andre sociale tilbud: 31.785

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 må

Visitationsansvarlig: Gitte Munch-Hansen, tlf.: 21423913

Leder: Gitte Munch-Hansen

Bestyrelsesformand: Else Frydensberg

Antal ansatte: 25

Fuldtidsstillinger: 22

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2009

Resume af standardbeskrivelse:

Bostedet Caroline Marie er centralt beliggende i København , 2 min. fra Nørreport station.

Bostedet har vågen nattevagt.

Målgruppen er unge mennesker i aldersgruppen 16–25 år(på indskrivningstidspunktet) med sindslidelser eller/og psykosociale vanskeligheder.

Medarbejdergruppen består primært af ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere samt psykomotoriske terapeuter.

Huset består af fem etager med 4 værelser pr. etage. På hver etage er  der 2 badeværelser, vaskerum, køkken, kontor  og opholdsrum. Personalet er tværfagligt sammensat og består bl.a. af sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere og psyko motoriske terapeuter.

Huset er delt op i 2 afdelinger med hver sin personalegruppe , Caroline og Marie.

Carolinedelen er for de yngre 16-19 årige som har brug for lidt mere personalestøtte, relateret til deres alder. På Caroline er der personale fast på etagerne både dag og aften.

I  Mariedelen fungerer beboerne mere selvstændigt og har et større ansvar for eksempelvis rengøring.

I stueetagen har vi fælles spisestue, stort køkken, mødelokale og husets kontorer. I kælderen er der mulig-hed for fællesaktiviteter.

Vi arbejder på Caroline Marie tværfagligt og med metodefrihed. Begrebet metodefrihed skal forstås sådan, at vi ikke låser os fast i overordnede metodiske rammer, men sigter efter at tilpasse metoderne i forhold til den unges ønsker og behov.

Vi vurderer, sammen med den unge,hvilke faglige og teoretiske match, der er mellem den unges behov og personalets kompetencer: Har den unge for eksempel succes i sin eksterne behandling med udgangspunkt i kognitiv intervention, vil vi på bostedet sigte efter at bakke op om dette arbejde; dette gælder ligeledes narrativ eller eksempelvis ergoterapeutisk intervention.

Essentielt for vores arbejde er, at den unge står i centrum for, hvordan en given behandling tilrettelægges. Det er til enhver tid den unge, der er eksperten i sit eget liv, og Caroline Marie er værktøjet, der skal styrke den unges mestring af tilværelsen. Såfremt den unge ikke har overskud til at byde ind, tilstræber vi gennem tværfaglig refleksion og samtale at redefinere nogle rammer, den unge kan forholde sig til som mulighed. Som medarbejdere skal vi finde balancen mellem at støtte de unge og undgå at tage ansvaret for deres eget liv fra dem. Yderligere arbejder vi med at støtte den unge i en hverdag, der indeholder skolegang, rengøring, træning, tøjvask, madlavning, fritidsinteresser, kontakt til familie og øvrige samarbejdspartnere m.v.

Caroline Marie kan på sigt ofte tilbyde udslusningslejligheder, således at de unge har mulighed for , i trygge rammer , at afprøve deres færdigheder.

Bostedet har differentierede takster med mulighed for varierede grader af støtte.

Find vej