Fonden Valhalla

Kontakt

Hovednummer: 3284 8684

www.valhallaweb.dk

Adresse

Fonden Valhalla
Sixtusvej 14
2300 København S

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 26827388

Om Fonden Valhalla

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15 År og op

Valhallas Unge arbejder med en meget heterogen gruppe af unge mennesker der af forskellige årsager ikke er i stand til at leve et normalt ungdomsliv – vi ønsker at hjælpe disse unge til at få så normalt et ungdomsliv som muligt. De unges problemer kan være: Valhalla •Ringe selvværd •En selvopfattelse af ikke at være god nok, ikke at høre til, at være ildeset •Dobbelt belastninger – psykiske sårbarheder (evt. diagnosticeret psykisk lidelse, bordeline, personlighedsforstyrrelser, ADHD) i kombination med misbrug •Lettere retardering •Misbrug •Kriminalitet •Problemer med identitet •Kan ikke gennemskue egne muligheder for et godt ungdomsliv •Aggressioner – udadreagerende adfærd eller selvskade •Introverte – ekstremt lavt selvværd •Evt. mange institutionsanbringelser •Sårbare og ikke støttende netværk •Konfliktfyldt forhold til autoriteter (forældre, kommune, skole, Kriminalforsorg mv.) •Isolation, ensomhed, at leve adskilt fra forældre og familie •Hjemløshed

Pladser: 15

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: kr. 54672

Dagtilbud: individuelt

Andre sociale tilbud: §107 og/eller udslusning kr. 49776

Opsigelsesvarsel: løbende mdr + 1 måne

Leder: Tina Autrup

Bestyrelsesformand: Mette Holm

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1999

Resume af standardbeskrivelse:

Valhallas unge arbejder helhedsorienteret – alle livsområder er i spil – .
De unge kan visiteres til døgn- eller ambulant behandling efter individuel vurdering, behov og ressourcer.

Et struktureret terapeutisk og pædagogisk forløb med følgende fokus:
•Motivationsbearbejdning for ændret adfærd i forhold til kriminalitet, euforiserende stoffer og alkohol
•Udvikling af sociale kompetencer og færdigheder
•Afdækning af egne ressourcer
•Stabilisering i en 'almindelig' dagligdag
•Social træning
•Terapi, coaching og samtaler
•Kognitiv adfærdstræning – udvikling af nye copingstrategier
•Afklaring og vurdering af eventuelle psykiatriske problematikker
•Afklaring af beskæftigelses-, job- og uddannelsesmuligheder

Behandlingens pædagogiske ramme er en struktureret hverdag, hvor der som basis indgår træning i 'almindelige' sociale kompetencer og færdigheder. Aktiviteterne tilrettelægges ud fra den enkeltes ressourcer og interesser.

Der indgår endvidere strukturerede terapeutiske samtaler med kontaktpersonerne og det øvrige personale.

Den unge har en primær og en sekundær kontaktperson.

Den unge skal ikke nødvendigvis indgå i forpligtende relationer til andre unge med samme udfordringer. Det er derimod målet, at den unge skal bruge så meget tid på sig selv og egne udfordringer som muligt. Dette indebærer, at den enkelte unge og kontaktpersonerne laver individuelle handleplaner, således at den unge i første omgang trænes i at forholde sig til sig selv og egne udfordringer.
Udover kontaktpersonerne er Valhalla dækket med nattevagt samt en bagvagt, der døgnet rundt kan kontakte telefonisk.
Valhallas unge er et lille miljø med plads til 16 unge fordelt på 2 villaer. Valhalla har eksterne værelser placeret i nærmiljøet.

Når vi møder den unge, vil vi tage udgangspunkt i den unges erfaring, for at tage de rigtige valg sammen med den unge. Ofte er disse erfaringer gemt mellem en række af mere eller mindre heldige forsøg på at etablere et normalt ungeliv.

Derfor er det vigtig for os at arbejde efter de små skridts metode, hvor den unge oplever ejerskab for egen udvikling og tilværelse. Her vil vi støtte og hjælpe den unge i at omsætte egne erfaringer til en kontekst som peger hen mod et værdigt og selvstændigt liv.

Valhallas unge – Mål
Valhallas unge tilbyder behandling og støtte til unge, som står i en vanskelig situation. Vi ønsker at støtte den unge i sin selvstændighedsudvikling og i udfordringer med euforiserende stoffer, alkohol og kriminalitet. Vi ønsker ligeledes at den unge begynder at rette fokus mod det omkring liggende samfund i forhold til en mere positiv integration.
Valhallas unge – Mål: •at den unge tilegner sig redskaber til at håndtere selvstændighed og udfordringer bl.a. i forhold til euforiserende stoffer, alkohol og kriminalitet.
•at den unge tilegner sig så mange ´almindelige´ sociale færdigheder som muligt.
•at den unge retter fokus mod det omkringliggende samfund i forhold til en mere positiv integration socialt, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt.
•at give den unge et realistisk billede af egne fremtidige muligheder.

Rammen omkring tilbuddet er et opholdssted med dag, aften, nat og akutstøtte, hvor der ydes helhedsorienteret behandling og social træning med fokus på udvikling af færdigheder, selvstændighed, nye mestringsstrategier; samt udvikling af personligt, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt netværk.

Find vej