Netværket Smedegade

Kontakt

Hovednummer: 4187 6591

Pædagogisk Leder Gitte Krogh: 41876591
Adm. Leder Mette Fabel: 41876599

http://www.ns47.dk/

Adresse

Netværket Smedegade
Smedegade 43
4200 Slagelse

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 32495230

Om Netværket Smedegade

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-40

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Støtte i forhold til § 107 Netværket Smedegade et § 107 tilbud normeret til 12 beboere, som består af en fælleslejlighed og 12 nye, moderne arkitekttegnede lejligheder i Slagelse centrum. Der er mulighed for pædagogisk støtte mellem 8-22 samt nattevagt. Målgruppen er unge fra 18 år og opefter med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser). Vi modtager også unge med dobbeltdiagnoser, som ADHD, OCD eller angst såfremt vores støttetilbud skønnes relevant for pågældende. Vi har i dag tilknyttet unge med • Autisme • Asperger • ADHD • OCD • NLD • Tourettes syndrom • Tidligt skadede (særskilt vurdering) • Sent udviklede • Hjerneskade

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 58.085

Andre sociale tilbud: § 85 ATA timer 395,00 kr.

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 må

Visitationsansvarlig: Gitte Krogh, tlf.: 41876591

Leder: Gitte Krogh

Bestyrelsesformand: John Ole Aabyrt

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: I/S

Oprettelsesår: 2010

Resume af standardbeskrivelse:

Der har d. 7. juni 2018 været gennemført driftsorienteret tilsynsbesøg i Netværket Smedegade.

Ved besøget interviewede tilsynet pædagogisk leder, afdelingsleder, kontorleder, 2 medarbejdere og flere borgere, som i samme forbindelse viste deres lejligheder frem. Tilsynet var dagen efter tilsynsbesøget i telefonisk kontakt med tilbuddets bestyrelsesformand.

På baggrund af gennemførte interviews og fremsendt dokumentation vurderer socialtilsynet, at Netværket Smedegade samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn. Tilbuddet besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Det vurderes, at tilbuddet i meget høj grad arbejder målrettet indenfor kvalitetsmodellens temaer. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i meget høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de ind visiterede borgere.

Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med relevante faglige tilgange og metoder som komplimenterer målgruppens behov.

 Regodkendt af Social Tilsyn Øst, d. 01-12-2015 , læs uddrag af den samlede konklusion her

Målgruppen for Netværket Smedegade er borger mellem 18 og 40 år. Målgruppens hoved problematikker er indenfor Autisme Spektre Forstyrrelser som Autisme, Aspergers syndrom, Infantil autisme, og kan være kombineret med dobbelt diagnoser omhandlende OCD -ADHD -NLD- Tourette.Tilbuddet modtager ikke unge med udadreagerende adfærd, misbrugsproblemer, spiseforstyrrelser og psykiske syge med Borderline og Skizofreni i diagnoser.

Det er Socialtilsynets vurdering, at Netværket Smedegade opfylder kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer. Særligt positivt kan fremhæves Netværkets konkrete målgruppebeskrivelse og dertil relevante faglige metoder, som resulterer i progression og trivsel hos borgerne og betyder, at der hverken finder overgreb eller magtanvendelser sted på tilbuddet. Videre har Netværket Smedegade udviklet en grundig målsætnings-, evaluerings- og dokumentations kultur, hvilket sikrer konstant vidensdeling blandt personalet samt højt fokus på borgernes individuelle mål. Desuden vurderes det, at medarbejdere såvel som ledelse har relevante kompetencer, er meget engageret i deres arbejde og formår kontinuerlig udvikling af tilbuddet. Slutteligt vurderer Socialtilsynet, at de nye fysiske rammer for tilbuddet, understøtter borgernes selvstændighed og sociale kompetencer.

 Målgruppe, metoder og resultater

Socialtilsynet vurderer, tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Tilbuddet opsætter tydelige rammer, hvori borgerne har indflydelse på egen hverdag. Der er høj grad af fokus på borgernes progression, hvori selvstændighed spiller en væsentlig rolle. Borgernes fysiske og mentale sundhed understøttes, med sund kost, motion, adgang til relevante sundhedsydelser og sociale arrangementer. Der vejledes og guides i retning af en sund livsførelse samtidig med, personalets har respekt for den enkelte borgers selv- og medbestemmelse i eget liv. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at Netværket Smedegade forebygger og håndterer magtanvendelser på en konstruktiv og fremadrettet måde. Der finder ikke magtanvendelser sted på tilbuddet, hvilket kan skyldes, personalet er uddannet i konflikthåndtering og håndterer konfliktsituationer gennem nedtrapning, sprog og kropssprog.....

 

 

Find vej