Coronavirus (Covid-19)

Nyheder og information målrettet sociale tilbud

LOS må ikke rådgive om konkrete sundhedsfaglige problemstillinger, det tager overordnede sundhedsmyndigheder sig af. Langt de fleste spørgsmål skal derfor stilles til kommunernes sundhedsberedskab – sådan et skal alle kommuner have eller på Den myndighedsfælles hotline på tlf. 7020 0233

Sidste nyt

5. oktober 2021: Sundhedsstyrelsen – Angående tilbud om 3. stik COVID-19 vaccination til krydsvaccinerede

Frontpersonalet som i foråret blev vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca og derefter en mRNA-vaccine nu får tilbudt et tredje stik med en mRNA-vaccine. De krydsvaccinerede personer vil ikke modtage en personlig invitation i e-Boks eller et fysisk brev om tilbuddet om 3. stik. Derfor opfordres arbejdsgivere til at orientere deres medarbejdere om vaccinationstilbuddet.

Informationsbrev fra SST

Pjece om krydsvaccination

De krydsvaccinerede kan vaccineres fra onsdag den 6. oktober.

 

25. juni 2021: Social- og Ældreministeriet – Orientering om ændringer i regler for personer, der er undtaget for test og coronapas pr. 1. juli 2021

CORONAVIRUS: DRIFT - spørgsmål og svar

Ja, I er som socialt tilbud omfattet af kommunernes forsyningsansvar og skal fortsat sikre trygge og gode rammer for landets mest udsatte borgere.

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at mistanke om borgere med symptomer på COVID-19 eller påvist smitte med COVID-19 ikke giver anledning til at lukke dit tilbud. Dette gør sig også i forhold til personale, som er blevet sygemeldt, fordi de udviser symptomer eller får påvist smitte med COVID-19.

Der er d. 11. januar kommet opdaterede retningslinjer for grundskoler og ungdomsuddannelser og dermed også for interne skoler, dagbehandlingsskoler og STU’er.

Generelt er der blevet åbnet for, at hvis der ikke kan holdes afstand eleverne imellem, kan I overgå til nødundervisning. I retningslinjerne for grundskoler står der fx:

” Hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner at give de pågældende elever almindelig undervisning, overgås til nødundervisning.” (Retningslinje for grundskole).

Tilsvarende står der for STU’erne:

”For ovenstående grupper (herunder STU’erne red.), der er undtaget for hjemsendelse, overgås til nødundervisning, hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner at give elever, kursister og deltagere almindelig undervisning.” (Retningslinjerne for ungdoms- og voksenuddannelse).

Husk at det er altid godt at drøfte mulighederne med anbringende kommune.

Hvis du har spørgsmål til retningslinjen, og hvordan den kan tolkes, så kontakt skole- og uddannelsespolitisk konsulent Kasper Nordborg Kiær på 9282 2603

Retningslinjerne kan findes her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

Der er åbnet i retningslinjerne åbnet op for at give eleverne lovligt fravær i en række situationer omhandlende Corona. Det kan fx være hvis der i elevens husstand er et særligt sårbart familiemedlem og familien derfor ønsker at holde eleven hjemme. Der står i retningslinjen: Særligt om fravær:

”Med hensyn til registrering af fravær fra nødundervisning gælder, at grundskoler selv skal tilrettelægge denne. Skolen skal herved tage hensyn til behovet for, at eleverne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnlig elever, der i denne situation er særligt udsatte” (Retningslinje grundskole).

Husk at det er altid godt at drøfte mulighederne med anbringende kommune.

Hvis du har spørgsmål til retningslinjen, og hvordan den kan tolkes, så kontakt skole- og uddannelsespolitisk konsulent Kasper Nordborg Kiær på 9282 2603

Retningslinjerne kan findes her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

Dag- og specialskoler er en del at det nødvendige nødberedskab, og bør holde åbent for flere af deres elever. Dette følger særligt efter punkt 1 nedenfor:

1) Børn og unge, hvis dette er begrundet i barnets eller den unges helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

2) Børn, der modtager sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud efter dagtilbudsloven, samt de børn, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at barnet har særlige behov, der nødvendiggør, at barnet stadig modtager tilbuddet.

3) Børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole mv.

4) Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

5) Børn og unge, der skal deltage i prøver og eksamener i begrænset omfang.

Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde, beslutte at en skole skal lukke, selvom lederen har besluttet at holde den åben, for en række elever.

Ja som skole/dagbehandling skal i følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Dette følger af nødloven på børne- og undervisningsområdet, hvorefter der kun skal gives nødundervisning, hvis det som følge af covid-19 foranstaltninger ikke er muligt for elever, kursister og deltagere at modtage almindelig undervisning.

Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor en skole/institution på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke kan gennemføre undervisningen efter almindelige regler. I disse tilfælde finder reglerne om nødundervisning (jf. dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen) anvendelse. Det kan fx skyldes konstaterede smittetilfælde på skolen/institutionen. Skolen/institutionen skal offentliggøre begrundelsen for dette på egen hjemmeside samt indsende denne begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Styrelsen for Undervisning og Kvalitet stiller en skabelon til rådighed for denne begrundelse.

Hvis skolen/institutionen anvender nødundervisningsbekendtgørelsen kan der af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger forekomme visse ændringer af fx timetal og fysisk tilstedeværelse. Tilrettelæggelsen af undervisningen på grundskoler må dog ikke afføde et større udækket pasningsbehov hos forældrene.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer

Det kan være en god ide at være opmærksom på hvordan man undgår at smitte spredes se mere her i sundhedsstyrelsens dokument. Der skal som udgangspunkt være 1 meters afstand mellem eleverne og 2 meter fra den undervisende lærer. Der kan dog i klassesammenhæng dispenseres for 1 meter kravet. Se følgende rapport på hvordan man reducere smitterisikoen i skoletiden.

Nudge rapport

Ledelsen i dagtilbud og i de forskellige undervisningsinstitutioner vil som udgangspunkt blive orienteret om smittetilfælde hos børn, elever eller medarbejdere af forældrene, eleverne eller medarbejderne selv. Sundhedsmyndighederne informerer ikke systematisk ledelsen i dagtilbud/skoler/ungdoms- og voksenuddannelser om tilfælde af smitte med ny coronavirus, men kan gøre det efter samtykke fra medarbejderen/forældre/eleven. Det anbefales herudover, at ledelsen gør følgende:

 • Orienterer forældre, elever og medarbejdere om, at der er ét smittetilfælde, uden at der oplyses om den pågældendes identitet med mindre, der indhentes samtykke hertil fra forældre eller den smittede selv.
 • Ledelsen skal opfordre til, at forældre til børn og elever samt medarbejdere, er opmærksomme på symptomer på sygdom, men at der ellers ikke er grund til yderligere forholdsregler ud over, at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag.

Ledelsen kan videreformidle Sundhedsstyrelsens informationsmateriale: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

Til nære kontakter videreformidles Sundhedsstyrelsens informationsmateriale Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge

Fremgangsmåden ved ét konstateret smittetilfælde afhænger af, om det pågældende dagtilbud eller grundskole (til og med 10 klasse) af undervisningshensyn og efter gældende retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, har måtte fravige den generelle anbefaling om at holde 1 meters afstand inde for stuen/klassen: Hvis et barn, en elev eller en medarbejder testes positiv for ny coronavirus, skal der først gøres følgende:

 • Den pågældende, der testes positiv, skal selvisolere sig hjemme.
 • Ledelsen afklarer, om barn/elev/medarbejder har opholdt sig i dagtilbuddet/skolen:
  • indenfor 48 timer inden, symptomerne begyndte eller,
  • hvis personen ikke har haft symptomer, da indenfor 48 timer inden testen blev taget.

Det antages, at der i den pågældende periode er størst mulighed for smittespredning

 • Hvis barnet, den unge eller medarbejderen ikke har været på skolen i den pågældende periode gøres ikke yderligere.

Hvis en klasse sendes hjem, overgår undervisningen til fjernundervisning, hvis elevens tilstand tillader dette.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge

De anmeldte tilsynsbesøg er som udgangspunkt aflyst indtil videre. I vil fortsat kunne opleve at få uanmeldt tilsynsbesøg og at I vil fortsat kunne blive kontaktet via mail eller telefon. Socialtilsynet kan blandt andet kontakte jer for at følge op på allerede aflagte tilsynsbesøg eller forberede kommende tilsynsbesøg. Forberedelse af tilsynsbesøg kan for eksempel være telefoninterviews af jer inden et tilsynsbesøg. 

Socialtilsynet kan midlertidigt beslutte at indskrænke udførelsen af det praktiske tilsyn eller ændre måden, hvormed tilsynet føres.

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at aflyse alle planlagte tilsynsbesøg indtil udgangen af april måned. Tilsyn som opfølgning på påbud gennemføres heller ikke og der vil heller ikke blive varslet nye tilsyn i den angivne periode. Alle behandlingssteder vil modtage et aflysningsbrev fra styrelsen. 

Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer dog fortsat på bekymringshenvendelser. Er der i den forbindelse akut behov for et tilsynsbesøg, vil styrelsen gennemføre tilsynsbesøget. 

Nødretsbekendtgørelsen fastsætter, at myndigheder, der er ansvarlige for at træffe afgørelser efter serviceloven, kan træffe afgørelser om midlertidigt helt eller delvist at undlade at behandle sager eller ændre måden, hvorpå sagen behandles. De sager, som kommunalbestyrelsen ikke kan undlade at behandle, er bl.a. underretning, anbringelse, tvangsanbringelse mv. 

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt for formanden eller næstformanden for børn og unge-udvalget at træffe afgørelse kan det træffes af kommunalbestyrelsen. Herefter skal sagen snarest muligt og inden for 8 uger forelægges for børn og unge-udvalget. Kan udvalget fortsat ikke afholde møde herom inden fristens udløb, skal sagen forelægges for Ankestyrelsen. 

Mange medlemmer oplever desværre at få ubegrundet afslag hos kommunerne for dækning af merudgifter i forbindelse med COVID-19. LOS har længe haft fokus på denne problemstilling bl.a. i dialog med KL og ministerierne.

LOS har derfor udarbejdet en standardskrivelse, der gør kommunen opmærksom på den aftale, som er indgået af ministeriet om jeres krav på kompensation for udgifterne. Teksten i nedenstående Standardskrivelse er lige til at kopiere ind i den mail, I fremsender til kommunen, næste gang I ansøger om kompensation.

Standardskrivelse Merudgifter covid-19

Webinar 26. marts 2021: Kompensation for covid-19 relaterede udgifter

Hvis et tilbud har eller har haft lukket midlertidigt på grund af håndtering af smittefare ved COVID-19 eller af andre årsager, er kommunerne ikke forpligtede til at fortsætte med at betale til tilbuddet.

 • De tilbud efter serviceloven, som kommer i økonomiske problemer på grund af COVID-19, har derudover mulighed for at søge kompensation fra Erhvervsministeriets kompensationsordning for løn og faste udgifter.

Ja, det kan de godt under visse betingelser.

 1. Har udgifterne alene et begrænset omfang, kan ekstraudgifterne som udgangspunkt afholdes af tilbuddets driftsbudget.
 2. Hvis tilbuddet som følge heraf får et underskud på regnskabet, kan underskuddet efter almindelige regler indregnes i næste års takster. Dermed vil underskuddet blive finansieret af kommunerne ved betalingen af det følgende års takster.
 3. Hvis tilbuddene ikke kan afholde deres COVID-19-relaterede ekstraudgifter inden for det almindelige driftsbudget, kan de således hæve deres takster, selv om det er midt i året, da budgetforudsætningerne har ændret sig. På den måde vil merudgifterne blive dækket af kommunerne.

Da takster beregnes på baggrund af tilbuddets godkendte budget, forudsætter ovenstående, at tilbuddet får godkendt det ændrede budget af socialtilsynet og kan dokumentere, at der er tale om ekstraordinære COVID-relaterede udgifter og ikke “almindelige” budgetoverskridelser.

En nødsituation kan medføre uventede udgifter og ændringer i økonomien. 

Vi anbefaler, at I: 

 • Skriver dagbog over vigtige beslutninger 
 •  Dokumenterer og forklarer ekstraudgifter i regneark 
 • Straks kontakter visitator – vedr. meromkostninger via mail. Skriv til sædvanlig sagsbehandler og cc. til kommunens hovedpostkasse. Skriv kort klart og præcist, hvad der er gjort, hvorfor og hvad det kommer til at koste. Følg evt. op med sms eller telefonisk. Dokumentation bliver helt afgørende. 
 • Send faktura i god tid og gør særskilt rede for ekstraomkostningerne. Send faktura på to regninger, så I ikke oplever, at de stopper hele beløbet, hvis de ikke er enige i regningsgrundlaget for ekstraomkostningerne. 
 • Følg hurtigt op på fakturaerne overfor kommunen og gå i dialog med de bevilgende myndigheder – gerne pr. Mail. 
 • Stop hurtigt ydelsen (tabsbegrænsning) hvis kommunen ikke vil bevilge/betale. I større sager kontakt LOS, så vi kan få det afklaret med kommunen på strategisk niveau, KL eller Ministeriet.

LOS understreger, at der i denne tid bør fokuseres på:

 • Undgå smittespredning
 • Sikker drift for borgerne
 • Tabsbegrænsning for såvel virksomheder som samfund

Regeringen har fremlagt nye initiativer for danske arbejdspladser, herunder refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af coronavirus eller i karantæne (arbejdsgiverperioden suspenderes midlertidigt) og kompensationsordning ved aflysning af arrangementer ned til 100 personer. Derudover er der vedtaget en række hjælpepakker og kompensationsordninger. 

I LOS er vi opmærksomme på at flere virksomheder vil blive udfordret af den aktuelle krise. Vi har derfor opbygget en side med et overblik over kompensationsordninger, hjælpepakker samt tips og tricks målrettet jer på vores hjemmeside www.los.dk 

SKAT har udarbejdet en række anbefalinger til virksomheder, og du kan finde hjælpepakken her:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900

Ja, ifølge STAR – Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering, så har kommunerne bemyndigelse til at suspendere indsatserne i henhold til LAB-loven. Som udgangspunkt er indsatserne målrettet ordinære ledige, som ikke mange medlemmer i LOS arbejder med. For yderligere råd og vejledning, kontakt sagsbehandler og tag dialogen her ud fra borgerens individuelle behov og hensyn. Læs mere her

Da der på nuværende tidspunkt ikke er tale om force majeure, følger alle indgåede kontrakter de almindelige aftaleretlige og erstatningsretlige regelsæt efter dansk ret. Hvordan en leverandør er stillet i den enkelte situation, skal derfor vurderes ud fra konkrete forhold, herunder kontraktens ordlyd, misligholdelsen, afhjælpende tiltag mv. Det vil altså være en konkret vurdering. 

Kommunen kan hævde misligholdelse af kontrakten, såfremt der foreligger grundlag i henhold til kontraktens ordlyd. Det er væsentligt at man som tilbud opfylder de kontrakter, man har indgået. Hvis det ikke er muligt, skal den kontraherende part (kommunen) straks underrettes. 

Sociale tilbud skal følge de retningslinjer, som det kommunale sundhedsberedskab fastsætter i tilbuddets stedlige kommune (den kommune, hvor tilbuddet er beliggende). Hvorledes det enkelte tilbud skal forholde sig helt konkret følger angivelserne af kommunernes sundhedsberedskab samt Styrelsen for patientsikkerhed. 

Bemærk at tilbuddet er forpligtet til at levere den støtte til borgeren, som er aftalt i henhold til den enkelte samarbejdsaftale. Det anbefales derfor, at tilbuddet skaffer den nødvendige bemanding for at sikre kvaliteten i støtten. 

Almindelig god håndhygiejne er en af de vigtige forholdsregler for at undgå smittespredning.

Det har I sikkert styr på – men for god ordens skyld følger her Sundhedsstyrelsens video om, hvordan du vasker hænder på den rigtige måde:

Sådan vasker du hænder: https://sst.23video.com/video/534296/sdan-vasker-du-hnder

Efter vask med vand og sæbe er håndsprit godt.

CORONAVIRUS: BORGERE - spørgsmål og svar

Fremgangsmåde i henhold til vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19, Orientering om retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet m.v. og Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

 • Borgeren skal opholde sig i enestue og må ikke komme i kontakt med andre borgere. Personalet skal løbende observere borgerens tilstand.
 • Ved kontakt med beboeren bør personaler følge Statens Serum Instituts anbefalinger for brug af værnemidler mv.
 • Tilbuddet skal kontakt borgerens læge eller lægevagten (tlf.: 1813). Observationer drøftes med lægen, hvem vurderer, om borgeren skal testes for COVID-19 eller der er behov for indlæggelse på hospital.
 • På lægens anvisning kan sundhedspersonale komme til tilbuddet for at vurdere og teste borgeren. Udviser medbeboere og medarbejdere symptomer, skal disse ligeledes testes.
 • Kontakt beboerens visiterende kommune med orientering om borgerens forhold og indsatser mv. Beboernes pårørende orienteres iht. gældende sundhedsregler.
 • Kontakt de personer, som har haft tæt kontakt med borgeren – og informér om at de skal være opmærksom på symptomer 14 dage efter tæt kontakt  

Fremgangsmåde i henhold til vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19, Orientering om retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet m.v. og Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

 • Borgeren skal isoleres i tilbuddet på enestue og personalet skal observere tilstanden i forhold til forværring.
 • Ved kontakt med beboeren bør personaler følge Statens Serum Instituts anbefalinger for brug af værnemidler mv.
 • Den kommunale hygiejneorganisation i beliggenheds-kommunen kontaktes med henblik på koordinering og rådgivning. Den kommunale hygiejneorganisation orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om at der er konstateret smitte med COVID-19 på institutionen.
 • Øvrige borgere samt personale på institutionen testes for COVID-19, hvilket bør foretages inden for et døgn efter tilbuddet modtager meddelelse om at der er konstateret smitte tilfældet, også i weekend og på helligdage.
 • Områder og genstande som den smittede har rørt ved i 48 timer inden debut af symptomer skal rengøres og desinficeres så vidt.
 • Kontakt beboerens visiterende kommune med orientering om borgerens forhold og indsatser mv. Beboernes pårørende orienteres iht. gældende sundhedsregler.
 • Kontakt de personer, som har haft tæt kontakt med borgeren – og informér om at de skal være opmærksom på symptomer 14 dage efter tæt kontakt.

Det er tilbuddets bopælskommune (den kommune, hvor tilbuddet er beliggende) der har ansvaret for fordeling og forsyning af de særlige værnemidler, som anvendes ved mistænkt eller påvist COVID-19 værnemidler. Kommunerne forventes at kontakte de private tilbud mhp. opgørelse af deres beholdninger af værnemidler. Opstår der mangel på værnemidler i tilbuddet, skal I kontakte den lageransvarlige i jeres bopælskommune, der har ansvaret for at tilvejebringe midlerne. Hvis der opstår udfordringer hermed, kan der rettes henvendelse til Lægemiddelstyrelsen på K-logistik-COVID19-MU@dkma.dk eller på tlf.: 51 23 89 56. 

Almindelige værnemidler som engangshandsker og håndsprit med mere forventes I selv at kunne forsyne jer med.

Læs mere om værnemilder i vejledning om forebyggelse af smitte mod COVID-19 og KL’s information til private interesser 

Skal en borger til udredning for COVID-19 på et sygehus, bør personalet og borgeren selv benytte sig af følgende værnemidler:  

 • Patienten påfører sig selv – om muligt – en maske
 • Såfremt forholdene tillader det, bør borgeren selv gå ud i det rekvirerede køretøj, der skal transportere patienten til sygehuset.
 • Håndteringen af borgeren begrænses til så få personer som muligt og forholdene skal være fagligt forsvarlige.
 • Personalet, der er i direkte kontakt med borgeren, bør bære smittebeskyttelsesudstyr i form af handsker, væskeafvisende langærmet engangsovertrækskittel, maske og visir/beskyttelsesbriller.

 Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Hvis sygehuset anmoder, om støtte til en borger, der skal indlægges, så skal der indgås en skriftlig aftale imellem opholdsstedet og sygehuset, der beskriver at sygehuset betaler for de timer, som sygehuset anmoder støtte i. Sørg for at aftalen er på plads og underskrevet, inden ydelsen leveres fra opholdsstedet til sygehuset.

Hvis en borger, der udskrives, er mistænkt for eller har fået påvist smitte med COVID-19 bliver botilbuddet underrettet af sygehuset (telefonisk eller digitalt) inden tilbuddets modtagelse af borgeren. Afhentning af borgeren skal foretages af så få personer så muligt. 

Beboeren skal, hvis det er muligt, påføre sig selv maske og selv gå ind og ud af bilen. Hvis det ikke er muligt, skal personalet derimod anvende værnemidler i form af maske, øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir), hansker og overtrækskittel. Bilen skal efter transport rengøres i henhold til den nationale infektionshygiejniske retningslinje. 

Personalets håndtering af borgeren ved hjemkomst følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for forebyggelse af smitte og brug af værnemidler. Borgeren skal opholde sig i eget hjem/på eget værelse og anvende separat bad eller toilet i det omfang det er muligt. Derudover skal borgeren bl.a. så vidt muligt holde afstand til andre beboere (opholde sig i forskellige rum) for at undgå smitte. 

Borgeren betragtes som smittefri 48 timer efter at pågældende ikke længere udviser symptomer. 

Plejefamilier forventes, ligesom almindelige familier, at tage hånd om det anbragte barn eller unge i de tilfælde, hvor barnet eller den unge er syg eller smittet med COVID-19.

Barnet eller den unge indgår i plejefamilien på lige fod med familiens egne børn og unge. En plejefamilie er en familie, der har barnet eller den unge i døgnpleje.

For så vidt angår aflastningsfamilier, hvor barnet bor hos sin egen familie/i en plejefamilie/døgninstitution og er hos aflastningsfamilien et bestemt antal døgn om måneden, fx hver anden weekend, vil det være op til den enkelte kommune konkret at vurdere i de enkelte tilfælde om aflastningen er vital for barnet eller den unge.

Plejefamilierne forventes på lige fod med andre familier generelt at orientere sig i forhold til myndighedernes anbefalinger. 

Borgere, der har rusmiddelproblematikker, lider ofte også af andre sygdomme i eksempelvis luftveje, nyrer og hjerte. Disse borgere udgør derfor en særligt sårbar patientgruppe.  

For at forhindre spredningen af COVID-19 opfordres denne gruppe til følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger. 

Vurdér også om: 

 • Fremmødefrekvensen til rusmiddelcentret kan nedsættes
 • Medicinen kan medgives til en længere periode
 • Lægefaglige og socialfaglige aftaler kan udsættes, hvis de ikke er af meget stor betydning for patientens helbred

Læs mere for rusmiddelcentre og behandlingssteder 

Borgere med rusmiddelproblematikker kan være i fare for overdosering, da borgeren modtager adskillige forskelligartede medicin samtidig med risiko for indtagelse af illegale stoffer.  

Ved forværring af sygdom og mistanke om COVID-19, bør personalet derfor: 

 • Vurdere borgeren i forhold til sværhedsgrad af sygdom, og stillingtagen til evt. viderevisitation
 • Lægge en plan for det videre behandlingsforløb
 • Vurdere borger i forhold til dosis-justering i forbindelse med sygdom, og risiko for overdosering

Skal borgeren behandles med metadon skal det sikres, at pågældende kan tåle behandlingen og personalet nøje observerer for bivirkninger mv. Kontakt evt. egen læge eller rusmiddelcenter.

Læs mere for rusmiddelcentre og behandlingssteder mv. 

Personalet på institutioner, hvor der ikke er en forudgående visitation (eksempelvis herberg, krisecentre eller lignende tilbud), skal følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. 

Vurderer personalet at borgeren har symptomer på smitte (eksempelvis hoste, muskelsmerter, åndenød) skal personalet forsøge at overholde følgende råd:   

 • Samtale foregår om muligt på afstand (over 2 meter)
 • Undgå så vidt muligt tæt kontakt, herunder direkte fysisk kontakt, “ansigt-til-ansigt”-kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter eller kontakt med fx spyt eller afføring samt ophold i et lukket miljø (fx et mødelokale) i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand til den syge
 • Personen placeres hvis muligt på afstand af andre, fx i enestue eller bag rumadskillelse, der kun besøges af nødvendigt personale
 • Opfordre personen til at nyse eller hoste i et engangslommetørklæde eller i ærme
 • Opstår der tæt kontakt med borgeren, skal personalet efterfølgende vaske hænder grundigt 

Hernæst skal personalet kontakte borgerens egen læge eller vagtlægen, som skal vurdere behovet for behandling eller karantæne. Følg dernæst processen som er beskrevet under spørgsmålet: Hvad gør jeg hvis én af beboerne er smittet med coronavirus (COVID-19) eller der er mistanke om smitte?

Det har tidligere været muligt, men det er det ikke længere. Det vil sige at Kommunen ikke selv kan afbryde samværet. Det er kun Børn og unge-udvalget som kan træffe en sådan afgørelse.

Læs mere under: Besøg på opholdssted for børn og unge, skal vi afvise dem? 

Udgangspunktet er at beboeren frit kan forlade bostedet og komme igen. 

Social- og indenrigsministeriet har den 30. marts 2020 præciseret at: “… et barn, en ung eller en voksen, der tager ophold i sin aflastningsinstitution eller vender tilbage til sit anbringelsessted eller sit botilbud efter besøg, ærinder e.l. uden for tilbuddet, ikke kan nægtes adgang. 

Du kan læse hele ministeriets skriv her. 

Når en beboer har været ”ude af huset”, kan man ikke som udgangspunkt bestemme, at de skal blive på deres eget værelse. Hvis en beboer udviser symptomer på COVID-19, vil det være op til borgers egen læge at vurderer om der er brug for at beboeren udelukkende opholder sig på eget værelse. Derfor skal I kontakte borgerens egen læge, hvis I oplever at en borger har symptomer. 

Det er vigtigt, at I bruger jeres faglighed i arbejdet med at øge beboernes forståelse af behovet for at overholde Styrelsen for patientsikkerheds anbefalinger. Både så den enkelte beboer bliver mere bevist herom, men også så beboerens pårørende bliver bevist om det. 

Ja, I må gerne køre ud i naturen med beboerne.

I bør fortsat efterleve de af Sundhedsstyrelsens fastsatte anbefalinger og gode råd.

Borgere, der modtager bostøtte efter servicelovens § 85, tilhører samfundets svageste grupper. De skal som udgangspunkt modtage den socialpædagogiske støtte, som de er visiteret til. Kommunen kan dog beslutte ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp, omsorg og støtte, at suspendere støtten eller tilrettelægge denne på anden vis, eksempelvis via telefon, online eller lignende. 

Læs mere i Social og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse vedr. hjælp til udsatte borgere 

Ja, der foreligger ikke krav til, at I skal afbryde jeres interne beskæftigelse af egne beboere på tværs af to bosteder. I bør dog følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte. 

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder 
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen 
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Ja, det sociale tilbud som borgeren er tilknyttet, kan blive pålagt at underrette borgeren om en afgørelse samt dennes betydning for borgeren. Formidlingen kan foretages både mundtligt og skriftligt. Det er særligt vigtigt at I som tilbud får skrevet om formidlingen af afgørelsen i jeres dagbogssystem, da det efterfølgende skal kunne dokumenteres.

Lov om voksenansvar og servicelovens bestemmelser om magtanvendelse er fortsat gældende. 

Der er ikke nye regler til magtanvendelse på socialområdet. 

Socialministeriet har fastsat, ”(..) at hvis der er mistanke om, at en borger er smittet, skal personalet altid først forsøge at motivere borgeren til at blive i egen bolig ved brug af pædagogiske metoder og virkemidler som led i omsorgspligten. Kan dette ikke lade sig gøre, og vurderes det, at borgeren udgør en fare for sig selv, andre beboere eller personalet på grund af risiko for smitte med COVID-19, kan personalet inden for de gældende rammer af magtanvendelsesreglerne i serviceloven f.eks. føre borgeren tilbage til egen bolig”. Om borgeren er til fare for sig selv eller andre er derfor fortsat afgørende i vurderingen af, om personalet må anvende magtanvendelser.  Der findes dog ikke ret til at låse borgeren inde for at forhindre smitte. 

Læs flere spørgsmål og svar i Socialministeriets FAQ på socialområdet 

Der er som udgangspunkt ikke adgang til nødret.
Det beror altid på en konkret vurdering, i forhold til den enkelte situation. Nødret kan kun benyttes undtagelsesvis. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på, at man ikke må skabe en situation med det formål at beråbe sig nødret. Desuden kan nødret ikke anvendes hvis, det truede, kan redes igennem anden lovlig vej. 

Socialstyrelsen har skrevet om gode råd til både børn og unge, der bor på et anbringelsessted, og det tilknyttede personale.  

Der henvises blandt andet til Sundhedsstyrelsens fire gode råd til, hvordan man bedst taler med børn og unge om deres bekymringer: 

1) Lyt til barnets bekymring 

2) Tal med barnet om fakta 

3) Tal med barnet om nyheder 

4) Spørg, om barnet fik svar 

Se desuden Sundhedsstyrelsens to film om coronavirus. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har skriver i pjecen ’korrekt håndtering af medicin’, at der må dispenseres til 4 uger ad gangen. Dette skal medvirke til øget fleksibilitet og frigøre ressourcer. Lægemiddelstyrelsen har endvidere oplyst, at begrænsninger for indkøb af håndkøbsmedicin (for at undgå hamstring) ikke er til hindre herfor. 

Styrelsen for Patientsikkerhed er fuldt bevidste om den helt ekstraordinære situation, som alle autoriserede og ikke-autoriserede (pædagoger m.fl.) befinder sig i. Risikoen for fejl er derfor øget, hvilket de har sendt en vigtig besked om den 20. marts 2020. 

Læs mere om forebyggelse af smittespredning. 

Statens Institut for Folkesundhed har samlet en række forskningsbaserede råd som I evt. kan lade jer inspirere af https://www.sdu.dk/da/sif/ugens_tal/13_2020 

 

CORONAVIRUS: MEDARBEJDERE - spørgsmål og svar

KL har den 20. januar 2021 meldt ud til kommunerne, at alle faggrupper, der løser velfærdsopgaver for borgere, og som møder ind på en arbejdsplads, så vidt muligt skal tilbydes kviktest. Kviktest er et tilbud til medarbejderne, ikke et krav. Tilbuddet omfatter kommunalt ansatte, men også ansatte i ikke-offentlige tilbud. Det er op til kommunerne, hvordan tilbuddet skal formidles videre. Nogle steder har de valgt en model, hvor kommunen koordinerer planlægningen. I andre mindre kommuner har man valgt, at de private tilbud selv kan ringe til den kviktest-leverandør, som kommunen er tildelt. (Information fra KL)

Anbefalingen fra KL er, at medarbejderne enten lader sig kvikteste uden for arbejdstiden i et af de faste kviktestcentre, eller at de lader sig kvikteste på arbejdspladsen, når en af de mobile kviktestenheder kommer derhen. Det afhænger af det sociale tilbuds størrelse og beliggenhed, hvad der bedst giver mening.

For større sociale tilbud eller i områder, hvor flere sociale tilbud ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, giver det mening, at de private kviktest leverandører sender en mobil kviktestenhed ud for at teste dem, som er på vagt. Ift. mindre sociale tilbud vil det alt andet lige være mere rentabelt, at personalet lader sig teste på et af de faste kviktestcentre eller evt. aftaler med kommunen, at de kan komme hen og blive testet sammen med personalet på fx et større socialt tilbud i nærheden eller lign.

KL anbefaler, I  tager fat i jeres beliggenhedskommune og aftaler nærmere med den, hvad der giver bedst mening. (Information fra KL)

Tilbuddet om kviktest og evt. mobile kviktest er gældende uanset om det sociale tilbud er drevet af en kommune, er privat eller regionalt. (Information fra KL)

Fra 20. november i år har arbejdsgivere ret til at pålægge, at medarbejderne bliver testet for coronavirus og pålægge at medarbejderne oplyser arbejdsgiveren om reslutatet.

Der skal være tale om et sagligt begrundet hensyn til at begrænse smittespredning, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed.

Er der saglige grunde til at pålægge medarbejderne at blive testet, er der udover sagligheden, flere punkter man skal være opmærksom på:

 • Arbejdsgiver skal skriftligt informere medarbejderne om kravet om en test og begrundelsen herfor.
 • Testen skal så vidt muligt foregå i arbejdstiden.
 • Kan testen ikke foregå i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen og have dækket eventuelle rimelige udgifter.
 • Hvis en medarbejder ikke vil efterkomme kravet om coronatest, vil der kunne ske ansættelsesretlige sanktioner, hvis medarbejderen skriftligt er blevet informeret herom i forbindelse med det skriftlige pålæg om test.

Loven trådte i kraft den 20. november 2020 og ophæves den 1. november 2021

LINK TIL LOVEN

Coronapasset skal vises i visse sammenhænge, men kan virksomheden kræve at se medarbejderens coronapas? I helbredsoplysningsloven er der ret skrappe krav i forhold til anmode, indhente, modtage eller gøre brug af medarbejderes helbredsoplysninger, og udgangspunktet er, at det må virksomheden ikke.  Coronapasset indeholder oplysninger om, hvorvidt medarbejderen er testet negativ eller positiv, om hvorvidt medarbejderen er vaccineret, og disse oplysninger er omfattet af helbredsoplysningsloven.

Fordi helbredsoplysningsloven sætter skrappe krav, blev der i 2020 i forbindelse med Corona indført en særlig lov, der giver virksomheden mulighed for at pålægge medarbejderne at blive testet og se testresultatet. Dette kræver dog at kravet om testning er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smitte på virksomheden. Opfylder virksomheden saglighedskravet, kan man vælge at se medarbejderens coronapas, men dog kun den danske version, og oplysningerne er følsomme oplysninger under databeskyttelsesreglerne.

Læs mere under Krav til medarbejdere om corona-test ovenfor

Kravet om anvendelse af mundbind eller visir for personale, pårørende og øvrige besøgende på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet gælder kun, hvis ledelsen har truffet beslutning om det, fordi der er beboere i risikogruppen på tilbuddet. Og kravet gælder kun i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Det omfatter dermed ikke beboernes eget værelse/bolig.

Selvom der ikke gælder et krav om anvendelse af mundbind i beboernes eget værelse/bolig, kan det dog i nogle situationer være hensigtsmæssigt alligevel at anvende værnemidler, herunder mundbind. Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19

I forhold til større arbejdspladser, også på socialområdet, er der mulighed for at få TestCenter Danmarks busser ud til stedet, men det indgår i en samlet prioritering. Læs mere i Sundheds- og Ældreministeriets Retningslinjer for rekvirering af mobile enheder til større arbejdspladser, hvor der også er kontaktoplysninger i de enkelte regioner.

Læs mere om dagpengerefusion på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Vær opmærksom på, at også ældre ikke-gældende svar også står beskrevet på siden.

https://star.dk/til-virksomheder/info-virksomheder-midlertidige-aendringer-beskaeftigelsesomraadet-foelge-af-coronavirus/til-virksomheder-spoergsmaal-og-svar-midlertidige-aendringer-coronavirus/sygedagpenge-coronavirus/

Fra den 29. september 2020 og frem til den 30. juni 2021 er der indført en midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme som følge af COVID-19 for at passe deres børn på til og med 13 år. Barnet skal enten være hjemsendt eller være smittet med COVID-19.

Læs om alle betingelserne her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1427

Det er ikke en ret til fravær eller til løn under fraværet, der indføres, men en ordning der giver en mulighed for hjælp til forældre, og der opfordres til, at virksomheden udviser fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor barnet er smittet eller er hjemsendt.

Muligheden for fravær drejer som om forældre/medarbejder, hvis et barn til og med 13 år hjemsendes fra dagtilbud, skole eller institution som følge af konkrete COVID-19 tilfælde, jf. myndighedernes anbefalinger, eller hvis barnet er konstateret smittet med COVID-19, og derfor ikke kan komme i dagtilbud, skole eller institution.

Ordningen forhindrer ikke, at medarbejder og arbejdsgiver aftaler afholdelse af ferie og feriefridage i stedet for, at medarbejderen skal benytte muligheden for barselsdagpenge.

Loven giver mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Ordningen gælder frem til den 30. juni 2021 og højst op til 10 dages dagpenge pr. barn, kun for hele fraværsdage, hvor forældrene normalt skulle arbejde og ikke for weekender, hvor barnet jo i forvejen ikke skulle i institution.

 • Forældrene skal fremlægge en erklæring fra arbejdsgiveren om, at det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, at der ikke er ubrugte hele omsorgsdage med betaling og/eller afspadsering, og at der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for de samme dage. Bor forældrene sammen, skal der fremlægges en erklæring for begge forældre.
 • Forældrene skal fremlægge en erklæring fra arbejdsgiveren som ovenfor ved hjemsendelse. Herudover skal arbejdsgiveren erklære, at der ikke er ubrugte barns 1. sygedag.
 • Arbejdsgiver skal anmelde fraværet via NemRefusion. Herefter anmoder medarbejderen selv om dagpengene. Dagpengene udbetales direkte til forælderen.
 • Ved arbejdsgiverens indberetning via NemRefusion angiver arbejdsgiveren oplysningerne ved at anvende fraværsårsagen ”Alvorligt sygt barn”. Der afgives blandt andet stamoplysninger om medarbejderen og angives hvilken dato, medarbejderen havde første fraværsdag uden løn.

Arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren skal sikre, at personale med symptomer på COVID-19 ikke møder på arbejde og dermed risikerer at smitte beboere/patienter. Som arbejdsgiver har du derfor en skærpet pligt til at informere om hvordan alle ansatte skal forholde sig ift. kontakt med bekræftet COVID-19.

Alle personer, der har været i kontakt medbekræftedetilfælde af COVID-19, skal instrueres i at vise skærpet opmærksomhed på symptomer og lade sig teste. Oplever en person symptomer, skal pågældende opholde sig i eget hjem, undgå kontakt med andre og kontakte læge ved moderat til alvorlige symptomer og forværring af tilstand. Har medarbejderen været i kontakt med en bekræftet smittede med COVID-19 skal medarbejderen ikke sendes hjem med mindre, at pågældende udviser symptomer.

Udviser en medarbejder, der arbejder i sundheds- og ældresektoren (herunder bosteder) symptomer på COVID-19 – også ved lette symptomer – må medarbejderen ikke møde ind på arbejde. Viser symptomerne sig, når medarbejderen allerede er på arbejde, skal medarbejderen forlade arbejdspladsen øjeblikkeligt. Medarbejderen skal ikke komme tilbage på arbejdspladsen, indtil pågældende har været symptomfri i 48 timer.

Sundhedspersonale er nær kontakt til en COVID-19-smittet, hvis der ikke har været anvendt tilstrækkelige værnemidler og de i øvrigt opfylder kriterier for nær kontakt. Disse omfatter at have haft direkte fysisk kontakt eller ubeskyttet kontakt til smittefarlige sekreter og/eller at have haft kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter. Personale der ikke er nær kontakt, men som har været tæt på en person, der siden viser sig at være smittet med COVID-19, kan screenes med test ud fra et forsigtighedsprincip, men skal ikke gå i selvisolation og kan arbejde ind til testsvar foreligger. Screening kan fx ske på 4. og 6. dag efter eksponering.

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvornaar-du-skal-testes

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter

Arbejdstilsynet har udstedt en vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til ansatte, der er blevet smittet med coronavirus (COVID-19) på deres arbejde. Det fremgår bl.a. af vejledningen, at sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet, og at nogle typer af arbejde i sig selv vil indebære en stærk formodning for, at den ansatte er blevet udsat for smitte på arbejdet.

Derudover beskriver vejledningen de kriterier, som myndighederne skal lægge vægt på i vurderingen. Det fremgår også, at myndighederne skal hastebehandle sager, hvor sygdomsramte er blevet alvorligt syg.

Endelig indeholder vejledningen information om anmeldepligt, muligheder for erstatning samt anke.

Vejledning om arbejdsskadeerstatning

Hvis medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, skal virksomheden betale det sædvanlige under sygdom, som der er aftalt i ansættelseskontrakten. Er det aftalt, at virksomheden betaler ud over 30 dage (arbejdsgiverperioden), kan virksomheden søge refusion for sygedagpengene efter de 30 dage, helt som man plejer.

Særreglen for betaling og sygedagpengerefusion hvis en medarbejder bliver syg med COVID-19 er ophævet, og fra 1. juli 2021 gælder de sædvanlige regler derfor.

LOS har udarbejdet en liste over relevante vikarvirksomheder.

Vikarbureauer

Arbejdsgiveren skal efter arbejdsmiljøloven sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og det gælder også i forhold til at sikre medarbejdere mod smitte med coronavirus. Arbejdet skal tilrettelægges, så man også mindsker medarbejdernes risiko for smitte med coronavirus.

Retningslinjerne på det sociale område kan læses her:

https://coronasmitte.dk/

Arbejdsgiver kan ikke pt qua ledelsesretten eller arbejdsmiljølovgivningen stille krav om, at medarbejderne bliver vaccineret, hverken mod conoravirus eller f.eks. influenza.  Et sådan krav om vaccination fra arbejdsgivers side er både et vidtgående indgreb i medarbejderens integritet og privatliv. Derfor kan det heller ikke på nuværende tidspunkt få konsekvenser for medarbejdere, der nægter at blive vaccineret.

Arbejdsgiver kan naturligvis opfordre/anbefale medarbejderne til at blive vaccineret.

Arbejdsgiver kan kræve under visse betingelser, at medarbejdere bliver testet for coronavirus og få adgang til at modtage testresultatet.