Coronavirus (Covid-19)

Nyheder og information målrettet sociale tilbud

Rådgivning om Covid-19

Opdateret 17. december 2022

For øjeblikket (december 2021) er covid-19-smitten stigende i samfundet. Covid-19 retningslinjerne inden for socialområdet har som følge deraf ændret sig flere gange i den seneste tid.

LOS følger nøje med i anbefalingerne på socialområdet, og vi sender løbende direct mails ud til alle medlemmer, hver gang der bliver varslet nye lovkrav og anbefalinger fra myndighederne.

For at sikre at vores medlemmer får den mest kvalificerede rådgivning på spørgsmål vedrørende covid-19 – der i mange tilfælde også er af sundhedsfaglig karakter – er udgangspunktet, at det først og fremmest er det beredskab (den enkelte kommunes eller myndighedernes fælles hotline), som allerede eksisterer, som bedst kan besvare spørgsmål, der relaterer sig til covid-19. Myndighedernes hotline er 7020 0233

Hvis du som leder, efter kontakt til myndighederne, stadig har tvivlsspørgsmål i forhold til en konkret situation på dit sociale tilbud, står LOS naturligvis til rådighed for spørgsmål. Du kan ringe til os man-fre fra 9-15 på tlf.: 7023 3400 eller skrive til os på los@los.dk

Særligt i forhold til kompensation og merudgifter i forbindelse med covid-19

Vi afventer (15/12 2021) stadig at se rammerne for en kompensationsordning fra Regeringen). Vi orienterer alle medlemmer via direct mail, så snart der er nyt om en kompensationsordning.

Indtil da gælder stadig kompensationsaftalen fra 2020. Vi opfordrer til, at I som tilbud allerede nu sørger for at dokumentere og gemme bilag på eventuelle merudgifter.

Gældende kompensationsregler på området

Behov for vikardækning som følge af covid-19?

LOS har ikke noget officielt samarbejde med vikarbureauer, men vi har samlet kontaktoplysninger på en række vikarbureauer, der varetager opgaver inden for social- og sundhedsområdet.

Vikarbureauer

Nedenfor har vi samlet en oversigt over, hvor du kan finde svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med covid-19.

Spørgsmål vedrørende socialområdet og covid-19

Socialstyrelsens hotline (tlf. 7242 4000 – åben man-fre fra 9-18)

Socialstyrelsen vejleder om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger om coronavirus håndteres på socialområdet.

FAQ på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

FAQ om covid-19 på socialområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed:

Hotline for ledere på sociale tilbud, tlf.: 7020 0266

Styrelsens hjemmeside

Generelle spørgsmål om covid-19

Sundhedsstyrelsen:

FAQ om hvornår test anbefales og om hvornår man kan fritage for test generelt og dokumentation for det

Brug af mundbind

Generelt

Spørgsmål vedrørende medarbejderforhold og covid-19

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

FAQ om arbejdsfordelingsordning, lønkompensation, sygedagpenge, mv.

Virksomhedsguiden:

Anbefalinger og krav til din virksomhed, og gode råd til, hvordan du skal forholde sig som arbejdsgiver

Spørgsmål vedrørende skoleområdet og covid-19

Børne- og Undervisningsministeriet (Hotline tlf.: 7080 6707 – åben man-fre 9-14)

Ministeriets aktuelle anbefalinger og FAQ

Tidligere udsendte direct mail til LOS' medlemmer

Præcisering af hvem der kan træffe beslutning om fritagelse for krav om mundbind

Kravet om mundbind eller visir kan fraviges i særlige tilfælde:

Mundbind eller visir kan endvidere fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for institutionen m.v. 
 2. Under indtagelse af medicin. 
 3. Under samtale med personer, der mundaflæser. 
 4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser. 
 5. Hvis politiet skal foretage identifikation. 
 6. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir. 

Listen over anerkendelsesværdige årsager er ikke udtømmende. Der kan således også være andre grunde til at fjerne et mundbind eller visir.

Vi har i forbindelse med ovenstående kontaktet myndighederne for uddybning, da vi har modtaget flere henvendelser fra medlemmer som finder ansvarsfordelingen uklar. Vi har således i dag fået svar fra Social- og Ældreministeriet på hvem der har lov til at træffe beslutning om, hvorvidt der er en anerkendelsesværdig årsag til at fravige kravet om mundbind på det sociale tilbud (om det er leder, myndighed, mv.).

 1. Ledelsen af det sociale tilbud har i henhold til ledelsesretten ansvaret for at træffe de nødvendige beslutninger vedrørende skærmning af særligt udsatte borgere og ansatte. Det er ligeledes ledelsen der træffer beslutningen om hvorvidt og under hvilke forhold ansatte kan fritages fra at bære mundbind eller visir, af hensyn til borgere, der kan blive skræmte eller af hensyn til at borgeren skal kunne aflæse ansigtsudtryk eller mimik hos den ansatte jf. punkt 6.
 2. Er ledelsen usikker på om borgeren befinder sig i en særlig sårbar og udsat position eller vil blive unødigt skræmt, så er det op til borgerens praktiserende læge at vurdere behovet for den enkelte borger.
 3. Hvis praktiserende læge ikke kan hjælpe, kan lederen i sidste instans rette henvendelse til myndighedernes fælles covid-19-hotline – tlf.: 7020 0233
 4. Derudover kan der være lokale retningslinjer, udstukket af kommunen eller regionen, der kan annullere fritagelsen (i tilfælde af lokale restriktioner vil tilbuddet blive orienteret direkte af de respektive lokale myndigheder)

Vi er klar over, at der med de nye restriktioner kan opstå en række dilemmaer for jer i dagligdagen. Vi håber at de nye restriktioner, med denne præcisering, står mere klart og vi følger op med nye afklaringer, så snart de forelægger.

Epidemikommissionen har indstillet til regeringen, at der under hensyn til den aktuelle situation med covid-19 bør genindføres regler om krav om mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem m.v. Bekendtgørelsen ophæves den 10. december 2021, da covid-19 indtil videre kun indtil denne dato er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Hvis kategoriseringen heraf forlænges, vil bekendtgørelsens gyldighedsperiode evt. også blive forlænget.

LOS har taget kontakt til ministeren med henblik på særlige hensyn

I LOS er vi klar over de uhensigtsmæssigheder, restriktionen medfører for jer ude på jeres tilbud. Derfor har vi kontaktet Social- og Ældreministeren med henblik på, at der i forbindelsen med indførelsen af strammere restriktioner, blandt andet tages særligt hensyn til de tilbud, der huser børn, unge og voksne, der kan reagere voldsomt, når de ikke kan aflæse personalets ansigtsudtryk.

Orienteringsskrivelse 4 december 2021

Bekendtgørelse 4 december 2021

Epidemikommissionen har indstillet til regeringen, at der under hensyn til den aktuelle situation med COVID-19 bør indføres regler om krav om coronapas bl.a. for besøgende på sociale tilbud og plejehjem m.v.

 • Følgende personer er undtaget fra kravet:
  • Børn under 15 år.
  • Nære pårørende.
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

OrienteringsskrivelseBekendtgørelse

Overblik – Coronapas (til ophængning)