Coronavirus (Covid-19)

Nyheder og information målrettet sociale tilbud

LOS må ikke rådgive om konkrete sundhedsfaglige problemstillinger, det tager overordnede sundhedsmyndigheder sig af. Langt de fleste spørgsmål skal derfor stilles til kommunernes sundhedsberedskab – sådan et skal alle kommuner have eller på Den myndighedsfælles hotline på tlf. 7020 0233

Sidste nyt

19. oktober 2020: Social- og Indenrigsministeriet – Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Jammerbugt og Aarhus kommunerBekendtgørelse

13. oktober 2020: Social- og Indenrigsministeriet – Orientering om ophævelse af de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Varde KommuneBekendtgørelse

8. oktober 2020: Socialstyrelsen – Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet 6 udgaveFølgebrev

8. oktober 2020: Social- og Indenrigsministeriet – Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Odense KommuneBekendtgørelse

7. oktober 2020: Social-og Indenrigsministeriet – Orientering om ophævelse af de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Aalborg KommuneÆndringsbekendtgørelse

30. september 2020: Sundheds- og Ældreministeriet – Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

29. september 2020: Social- og Indenrigsministeriet – Ændring af ophævelsesdatoen for bekendtgørelsen om midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbudBekendtgørelse

28. september 2020: Sundhedsstyrelsen – Nye retningslinjer for brug af værnemidler

CORONAVIRUS: DRIFT - spørgsmål og svar

Fremover skal alle rejsende over 12 år i den kollektive trafik, færger og taxi bære mundbind eller visir. Kravet gælder også de ansatte, der har passagerkontakt.

Det landsdækkende krav svarer i store træk til den ordning der for tiden gælder i kollektiv trafik i Aarhus og de omkringliggende kommuner.

Reglerne træder i kraft lørdag d. 22. august, og der vil blive udarbejdet en detaljeret bekendtgørelse inden da. Det er dog opfordringen, at man allerede nu bruger mundbind eller visir på sin rejse.

Når kravet træder i kraft bliver det op til trafikselskaberne at håndhæve reglerne på samme måde, som de fører billetkontrol. Hvis ikke passagererne bærer mundbind eller visir, vil man ikke kunne komme med, eller man vil blive bortvist fra transportmidlet.

FAKTA:

Kravet om mundbind eller visir gælder alle passagerer over 12 år. Nogle voksne vil af helbredsmæssige årsager kunne være undtaget fra kravet om mundbind eller visir. Kravet omfatter passagerer i busser, tog, metro, letbaner, samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbanestationer. Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

Transportvirksomhederne vil indføre rejseregler om, at rejsende skal bære mundbind i transportmidler og på stationer m.v., og vil afvise passagerer der ikke lever op til kravet. Såfremt en passager skulle nægte at forlade transportmidlet, vil det blive håndteret af politiet.

Ja, I er som socialt tilbud omfattet af kommunernes forsyningsansvar og skal fortsat sikre trygge og gode rammer for landets mest udsatte borgere.

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at mistanke om borgere med symptomer på COVID-19 eller påvist smitte med COVID-19 ikke giver anledning til at lukke dit tilbud. Dette gør sig også i forhold til personale, som er blevet sygemeldt, fordi de udviser symptomer eller får påvist smitte med COVID-19.

Vær opmærksom på, at der er særlige regler for skole/dagbehandlingsområdet. Se nedenstående punkter:

 • Skal vores skole / Interne skole-/dagbehandling/STU holde åbent? 
 • Skal skoler tilbyde fjernundervisning, til de elever, som ikke kommer i skole pga. nedlukning? 
 • Er § 104 tilbud omfattet af skolelukningen? 

Dag- og specialskoler er en del at det nødvendige nødberedskab, og bør holde åbent for flere af deres elever. Dette følger særligt efter punkt 1 nedenfor:

1) Børn og unge, hvis dette er begrundet i barnets eller den unges helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

2) Børn, der modtager sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud efter dagtilbudsloven, samt de børn, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at barnet har særlige behov, der nødvendiggør, at barnet stadig modtager tilbuddet.

3) Børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole mv.

4) Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

5) Børn og unge, der skal deltage i prøver og eksamener i begrænset omfang.

Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde, beslutte at en skole skal lukke, selvom lederen har besluttet at holde den åben, for en række elever

Ja som skole/dagbehandling skal I følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Dette følger af nødloven på børne- og undervisningsområdet, hvorefter der kun skal gives nødundervisning, hvis det som følge af covid-19 foranstaltninger ikke er muligt for elever, kursister og deltagere at modtage almindelig undervisning.

Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor en skole/institution på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke kan gennemføre undervisningen efter almindelige regler. I disse tilfælde finder reglerne om nødundervisning (jf. dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen) anvendelse. Det kan fx skyldes konstaterede smittetilfælde på skolen/institutionen. Skolen/institutionen skal offentliggøre begrundelsen for dette på egen hjemmeside samt indsende denne begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Styrelsen for Undervisning og Kvalitet stiller en skabelon til rådighed for denne begrundelse.

Hvis skolen/institutionen anvender nødundervisnings-bekendtgørelsen kan der af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger forekomme visse ændringer af fx timetal og fysisk tilstedeværelse. Tilrettelæggelsen af undervisningen på grundskoler må dog ikke afføde et større udækket pasningsbehov hos forældrene.

Retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser

Børne- og Undervisningsministeriet: Retningslinjer og lovgivning

Det kan være en god ide at være opmærksom på hvordan man undgår at smitte spredes se mere her i sundhedsstyrelsens dokument. Der skal som udgangspunkt være 1 meters afstand mellem eleverne og 2 meter fra den undervisende lærer. Der kan dog i klassesammenhæng dispenseres for 1 meter kravet. Se følgende rapport på hvordan man reducere smitterisikoen i skoletiden.

Sundhedsstyrelsens nudge rapport: Sådan undgår du smitte

Ledelsen i dagtilbud og i de forskellige undervisnings-institutioner vil som udgangspunkt blive orienteret om smittetilfælde hos børn, elever eller medarbejdere af forældrene, eleverne eller medarbejderne selv. Sundhedsmyndighederne informerer ikke systematisk ledelsen i dagtilbud/skoler/ungdoms- og voksenuddannelser om tilfælde af smitte med ny coronavirus, men kan gøre det efter samtykke fra medarbejderen/forældre/eleven. Det anbefales herudover, at ledelsen gør følgende:

Sundhedsstyrelsen: Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser.

 

Fremgangsmåden ved ét konstateret smittetilfælde afhænger af, om det pågældende dagtilbud eller grundskole (til og med 10 klasse) af undervisningshensyn og efter gældende retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, har måtte fravige den generelle anbefaling om at holde 1 meters afstand inde for stuen/klassen: Hvis et barn, en elev eller en medarbejder testes positiv for ny coronavirus, skal der først gøres følgende:

 • Den pågældende, der testes positiv, skal selvisolere sig hjemme.
 • Ledelsen afklarer, om barn/elev/medarbejder har opholdt sig i dagtilbuddet/skolen:
 1. indenfor 48 timer inden, symptomerne begyndte eller,
 2. hvis personen ikke har haft symptomer, da indenfor 48 timer inden testen blev taget.

Det antages, at der i den pågældende periode er størst mulighed for smittespredning.

 • Hvis barnet, den unge eller medarbejderen ikke har været på skolen i den pågældende periode gøres ikke yderligere.

Hvis en klasse sendes hjem, overgår undervisningen til fjernundervisning, hvis elevens tilstand tillader dette.

Sundhedsstyrelsen: Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser.

Skolen/institutionen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Nødundervisning kan dog kun iværksættes, hvis skolen/institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Det kan fx være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed.

Vejledning om iværksættelse af nødundervisning

Ja, som udgangspunkt er der en henstilling fra børne- og undervisningsministeren at alle sociale arrangementer/lejrskoler og lignende aflyses i den kommende tid, den er gældende til 4. oktober 2020.

To budskaber er meget centrale at få ud til alle børn, unge og forældre:

 • Alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Der bør således ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester og fælles morgenmad. Derudover anbefales det også at aflyse lejrskoler og studieture, da det i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Tiltagene er foreløbig gældende til den 4. oktober 2020.
 • Brug smittestop-app’en, som man kan downloade på smittestop.dk

Brev til ledere på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område

KL har tidligere vurderet, at beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud ikke var et kritisk nødvendige tilbud, og anbefalede derfor at de lukkede.

Dette er ikke længere anbefalingen. De skal som udgangspunkt derfor holdes åbne, og overholde de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Der er endnu ikke kommet særlige regler for disse tilbud, det er efterspurgt af blandt andet KL. Derfor skal de generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen fortsat iagttages. LOS melder ud, så snart der er nyt om dette.

De anmeldte tilsynsbesøg er som udgangspunkt aflyst indtil videre. I vil fortsat kunne opleve at få uanmeldt tilsynsbesøg og at I vil fortsat kunne blive kontaktet via mail eller telefon. Socialtilsynet kan blandt andet kontakte jer for at følge op på allerede aflagte tilsynsbesøg eller forberede kommende tilsynsbesøg. Forberedelse af tilsynsbesøg kan for eksempel være telefoninterviews af jer inden et tilsynsbesøg. 

Socialtilsynet kan midlertidigt beslutte at indskrænke udførelsen af det praktiske tilsyn eller ændre måden, hvormed tilsynet føres. Denne mulighed forventes at ophøre pr. 1. juli 2020. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at aflyse alle planlagte tilsynsbesøg indtil udgangen af maj måned. Tilsyn som opfølgning på påbud gennemføres heller ikke og der vil heller ikke blive varslet nye tilsyn i den angivne periode. Alle behandlingssteder vil modtage et aflysningsbrev fra styrelsen. 

Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer dog fortsat på bekymringshenvendelser. Er der i den forbindelse akut behov for et tilsynsbesøg, vil styrelsen gennemføre tilsynsbesøget. 

Nødretsbekendtgørelsen fastsætter, at myndigheder, der er ansvarlige for at træffe afgørelser efter serviceloven, kan træffe afgørelser om midlertidigt helt eller delvist at undlade at behandle sager eller ændre måden, hvorpå sagen behandles. De sager, som kommunalbestyrelsen ikke kan undlade at behandle, er bl.a. underretning, anbringelse, tvangsanbringelse mv. 

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt for formanden eller næstformanden for børn og unge-udvalget at træffe afgørelse kan det træffes af kommunalbestyrelsen. Herefter skal sagen snarest muligt og inden for 8 uger forelægges for børn og unge-udvalget. Kan udvalget fortsat ikke afholde møde herom inden fristens udløb, skal sagen forelægges for Ankestyrelsen. 

En nødsituation kan medføre uventede udgifter og ændringer i økonomien. 

Vi anbefaler, at I: 

 • Skriver dagbog over vigtige beslutninger 
 •  Dokumenterer og forklarer ekstraudgifter i regneark 
 • Straks kontakter visitator – vedr. meromkostninger via mail. Skriv til sædvanlig sagsbehandler og cc. til kommunens hovedpostkasse. Skriv kort klart og præcist, hvad der er gjort, hvorfor og hvad det kommer til at koste. Følg evt. op med sms eller telefonisk. Dokumentation bliver helt afgørende. 
 • Send faktura i god tid og gør særskilt rede for ekstraomkostningerne. Send faktura på to regninger, så I ikke oplever, at de stopper hele beløbet, hvis de ikke er enige i regningsgrundlaget for ekstraomkostningerne. 
 • Følg hurtigt op på fakturaerne overfor kommunen og gå i dialog med de bevilgende myndigheder – gerne pr. Mail. 
 • Stop hurtigt ydelsen (tabsbegrænsning) hvis kommunen ikke vil bevilge/betale. I større sager kontakt LOS, så vi kan få det afklaret med kommunen på strategisk niveau, KL eller Ministeriet.

LOS understreger, at der i denne tid bør fokuseres på:

 • Undgå smittespredning
 • Sikker drift for borgerne
 • Tabsbegrænsning for såvel virksomheder som samfund

I et KL-notat har Social- og Indenrigsministeriet meddelt, at de sociale tilbud inden for gældende regler kan øge taksterne som følge af COVID-19 relaterede ekstraudgifter – også selv om det er midt i året, så sociale tilbud kan få dækket deres merudgifter af kommunerne. 

Sygdom og karantæne betragtes som lovligt fravær, og giver ikke anledning til reduceret tilskud.

Regeringen har fremlagt nye initiativer for danske arbejdspladser, herunder refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af coronavirus eller i karantæne (arbejdsgiverperioden suspenderes midlertidigt) og kompensationsordning ved aflysning af arrangementer ned til 100 personer. Derudover er der vedtaget en række hjælpepakker og kompensationsordninger. 

I LOS er vi opmærksomme på at flere virksomheder vil blive udfordret af den aktuelle krise. Vi har derfor opbygget en side med et overblik over kompensationsordninger, hjælpepakker samt tips og tricks målrettet jer på vores hjemmeside www.los.dk 

SKAT har udarbejdet en række anbefalinger til virksomheder, og du kan finde hjælpepakken her:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900

Ja, ifølge STAR – Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering, så har kommunerne bemyndigelse til at suspendere indsatserne i henhold til LAB-loven. Som udgangspunkt er indsatserne målrettet ordinære ledige, som ikke mange medlemmer i LOS arbejder med. For yderligere råd og vejledning, kontakt sagsbehandler og tag dialogen her ud fra borgerens individuelle behov og hensyn. Læs mere her

Da der på nuværende tidspunkt ikke er tale om force majeure, følger alle indgåede kontrakter de almindelige aftaleretlige og erstatningsretlige regelsæt efter dansk ret. Hvordan en leverandør er stillet i den enkelte situation, skal derfor vurderes ud fra konkrete forhold, herunder kontraktens ordlyd, misligholdelsen, afhjælpende tiltag mv. Det vil altså være en konkret vurdering. 

Kommunen kan hævde misligholdelse af kontrakten, såfremt der foreligger grundlag i henhold til kontraktens ordlyd. Det er væsentligt at man som tilbud opfylder de kontrakter, man har indgået. Hvis det ikke er muligt, skal den kontraherende part (kommunen) straks underrettes. 

Sociale tilbud skal følge de retningslinjer, som det kommunale sundhedsberedskab fastsætter i tilbuddets stedlige kommune (den kommune, hvor tilbuddet er beliggende). Hvorledes det enkelte tilbud skal forholde sig helt konkret følger angivelserne af kommunernes sundhedsberedskab samt Styrelsen for patientsikkerhed. 

Bemærk at tilbuddet er forpligtet til at levere den støtte til borgeren, som er aftalt i henhold til den enkelte samarbejdsaftale. Det anbefales derfor, at tilbuddet skaffer den nødvendige bemanding for at sikre kvaliteten i støtten. 

Almindelig god håndhygiejne er en af de vigtige forholdsregler for at undgå smittespredning.

Det har I sikkert styr på – men for god ordens skyld følger her Sundhedsstyrelsens video om, hvordan du vasker hænder på den rigtige måde:

Sådan vasker du hænder: https://sst.23video.com/video/534296/sdan-vasker-du-hnder

Efter vask med vand og sæbe er håndsprit godt.

Som medlem af LOS har I en unik adgang til at købe håndsprit med mere hos bl.a. Cytex. 

Se mere på LOS fordelsprogram – www.los-medlemsfordele.dk 

Er du ikke medlem af LOS, men ønsker medlemskab, kontakt da Nynne Haarby på tlf. 3318 1017 

CORONAVIRUS: BORGERE - spørgsmål og svar

Fremgangsmåde i henhold til vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19, Orientering om retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet m.v. og Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

 • Borgeren skal opholde sig i enestue og må ikke komme i kontakt med andre borgere. Personalet skal løbende observere borgerens tilstand.
 • Ved kontakt med beboeren bør personaler følge Statens Serum Instituts anbefalinger for brug af værnemidler mv.
 • Tilbuddet skal kontakt borgerens læge eller lægevagten (tlf.: 1813). Observationer drøftes med lægen, hvem vurderer, om borgeren skal testes for COVID-19 eller der er behov for indlæggelse på hospital.
 • På lægens anvisning kan sundhedspersonale komme til tilbuddet for at vurdere og teste borgeren. Udviser medbeboere og medarbejdere symptomer, skal disse ligeledes testes.
 • Kontakt beboerens visiterende kommune med orientering om borgerens forhold og indsatser mv. Beboernes pårørende orienteres iht. gældende sundhedsregler.
 • Kontakt de personer, som har haft tæt kontakt med borgeren – og informér om at de skal være opmærksom på symptomer 14 dage efter tæt kontakt  

Fremgangsmåde i henhold til vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19, Orientering om retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet m.v. og Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

 • Borgeren skal isoleres i tilbuddet på enestue og personalet skal observere tilstanden i forhold til forværring.
 • Ved kontakt med beboeren bør personaler følge Statens Serum Instituts anbefalinger for brug af værnemidler mv.
 • Den kommunale hygiejneorganisation i beliggenheds-kommunen kontaktes med henblik på koordinering og rådgivning. Den kommunale hygiejneorganisation orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om at der er konstateret smitte med COVID-19 på institutionen.
 • Øvrige borgere samt personale på institutionen testes for COVID-19, hvilket bør foretages inden for et døgn efter tilbuddet modtager meddelelse om at der er konstateret smitte tilfældet, også i weekend og på helligdage.
 • Områder og genstande som den smittede har rørt ved i 48 timer inden debut af symptomer skal rengøres og desinficeres så vidt.
 • Kontakt beboerens visiterende kommune med orientering om borgerens forhold og indsatser mv. Beboernes pårørende orienteres iht. gældende sundhedsregler.
 • Kontakt de personer, som har haft tæt kontakt med borgeren – og informér om at de skal være opmærksom på symptomer 14 dage efter tæt kontakt.

Det er tilbuddets bopælskommune (den kommune, hvor tilbuddet er beliggende) der har ansvaret for fordeling og forsyning af de særlige værnemidler, som anvendes ved mistænkt eller påvist COVID-19 værnemidler. Kommunerne forventes at kontakte de private tilbud mhp. opgørelse af deres beholdninger af værnemidler. Opstår der mangel på værnemidler i tilbuddet, skal I kontakte den lageransvarlige i jeres bopælskommune, der har ansvaret for at tilvejebringe midlerne. Hvis der opstår udfordringer hermed, kan der rettes henvendelse til Lægemiddelstyrelsen på K-logistik-COVID19-MU@dkma.dk eller på tlf.: 51 23 89 56. 

Almindelige værnemidler som engangshandsker og håndsprit med mere forventes I selv at kunne forsyne jer med.

Som medlem har I via www.los-medlemsfordele.dk en unik adgang til at købe de nødvendige værnemidler hos Cytex. 

Læs mere om værnemilder i vejledning om forebyggelse af smitte mod COVID-19 og KL’s information til private interesser 

Skal en borger til udredning for COVID-19 på et sygehus, bør personalet og borgeren selv benytte sig af følgende værnemidler:  

 • Patienten påfører sig selv – om muligt – en maske
 • Såfremt forholdene tillader det, bør borgeren selv gå ud i det rekvirerede køretøj, der skal transportere patienten til sygehuset.
 • Håndteringen af borgeren begrænses til så få personer som muligt og forholdene skal være fagligt forsvarlige.
 • Personalet, der er i direkte kontakt med borgeren, bør bære smittebeskyttelsesudstyr i form af handsker, væskeafvisende langærmet engangsovertrækskittel, maske og visir/beskyttelsesbriller.

 Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Hvis sygehuset anmoder, om støtte til en borger, der skal indlægges, så skal der indgås en skriftlig aftale imellem opholdsstedet og sygehuset, der beskriver at sygehuset betaler for de timer, som sygehuset anmoder støtte i. Sørg for at aftalen er på plads og underskrevet, inden ydelsen leveres fra opholdsstedet til sygehuset.

Hvis en borger, der udskrives, er mistænkt for eller har fået påvist smitte med COVID-19 bliver botilbuddet underrettet af sygehuset (telefonisk eller digitalt) inden tilbuddets modtagelse af borgeren. Afhentning af borgeren skal foretages af så få personer så muligt. 

Beboeren skal, hvis det er muligt, påføre sig selv maske og selv gå ind og ud af bilen. Hvis det ikke er muligt, skal personalet derimod anvende værnemidler i form af maske, øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir), hansker og overtrækskittel. Bilen skal efter transport rengøres i henhold til den nationale infektionshygiejniske retningslinje. 

Personalets håndtering af borgeren ved hjemkomst følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for forebyggelse af smitte og brug af værnemidler. Borgeren skal opholde sig i eget hjem/på eget værelse og anvende separat bad eller toilet i det omfang det er muligt. Derudover skal borgeren bl.a. så vidt muligt holde afstand til andre beboere (opholde sig i forskellige rum) for at undgå smitte. 

Borgeren betragtes som smittefri 48 timer efter at pågældende ikke længere udviser symptomer. 

Plejefamilier forventes, ligesom almindelige familier, at tage hånd om det anbragte barn eller unge i de tilfælde, hvor barnet eller den unge er syg eller smittet med COVID-19.

Barnet eller den unge indgår i plejefamilien på lige fod med familiens egne børn og unge. En plejefamilie er en familie, der har barnet eller den unge i døgnpleje.

For så vidt angår aflastningsfamilier, hvor barnet bor hos sin egen familie/i en plejefamilie/døgninstitution og er hos aflastningsfamilien et bestemt antal døgn om måneden, fx hver anden weekend, vil det være op til den enkelte kommune konkret at vurdere i de enkelte tilfælde om aflastningen er vital for barnet eller den unge.

Plejefamilierne forventes på lige fod med andre familier generelt at orientere sig i forhold til myndighedernes anbefalinger. 

Borgere, der har rusmiddelproblematikker, lider ofte også af andre sygdomme i eksempelvis luftveje, nyrer og hjerte. Disse borgere udgør derfor en særligt sårbar patientgruppe.  

For at forhindre spredningen af COVID-19 opfordres denne gruppe til følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger. 

Vurdér også om: 

 • Fremmødefrekvensen til rusmiddelcentret kan nedsættes
 • Medicinen kan medgives til en længere periode
 • Lægefaglige og socialfaglige aftaler kan udsættes, hvis de ikke er af meget stor betydning for patientens helbred

Læs mere for rusmiddelcentre og behandlingssteder 

Borgere med rusmiddelproblematikker kan være i fare for overdosering, da borgeren modtager adskillige forskelligartede medicin samtidig med risiko for indtagelse af illegale stoffer.  

Ved forværring af sygdom og mistanke om COVID-19, bør personalet derfor: 

 • Vurdere borgeren i forhold til sværhedsgrad af sygdom, og stillingtagen til evt. viderevisitation
 • Lægge en plan for det videre behandlingsforløb
 • Vurdere borger i forhold til dosis-justering i forbindelse med sygdom, og risiko for overdosering

Skal borgeren behandles med metadon skal det sikres, at pågældende kan tåle behandlingen og personalet nøje observerer for bivirkninger mv. Kontakt evt. egen læge eller rusmiddelcenter.

Læs mere for rusmiddelcentre og behandlingssteder mv. 

Personalet på institutioner, hvor der ikke er en forudgående visitation (eksempelvis herberg, krisecentre eller lignende tilbud), skal følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. 

Vurderer personalet at borgeren har symptomer på smitte (eksempelvis hoste, muskelsmerter, åndenød) skal personalet forsøge at overholde følgende råd:   

 • Samtale foregår om muligt på afstand (over 2 meter)
 • Undgå så vidt muligt tæt kontakt, herunder direkte fysisk kontakt, “ansigt-til-ansigt”-kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter eller kontakt med fx spyt eller afføring samt ophold i et lukket miljø (fx et mødelokale) i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand til den syge
 • Personen placeres hvis muligt på afstand af andre, fx i enestue eller bag rumadskillelse, der kun besøges af nødvendigt personale
 • Opfordre personen til at nyse eller hoste i et engangslommetørklæde eller i ærme
 • Opstår der tæt kontakt med borgeren, skal personalet efterfølgende vaske hænder grundigt 

Hernæst skal personalet kontakte borgerens egen læge eller vagtlægen, som skal vurdere behovet for behandling eller karantæne. Følg dernæst processen som er beskrevet under spørgsmålet: Hvad gør jeg hvis én af beboerne er smittet med coronavirus (COVID-19) eller der er mistanke om smitte?

Det har tidligere været muligt, men det er det ikke længere. Det vil sige at Kommunen ikke selv kan afbryde samværet. Det er kun Børn og unge-udvalget som kan træffe en sådan afgørelse.

Læs mere under: Besøg på opholdssted for børn og unge, skal vi afvise dem? 

Udgangspunktet er at beboeren frit kan forlade bostedet og komme igen. 

Social- og indenrigsministeriet har den 30. marts 2020 præciseret at: “… et barn, en ung eller en voksen, der tager ophold i sin aflastningsinstitution eller vender tilbage til sit anbringelsessted eller sit botilbud efter besøg, ærinder e.l. uden for tilbuddet, ikke kan nægtes adgang. 

Du kan læse hele ministeriets skriv her. 

Når en beboer har været ”ude af huset”, kan man ikke som udgangspunkt bestemme, at de skal blive på deres eget værelse. Hvis en beboer udviser symptomer på COVID-19, vil det være op til borgers egen læge at vurderer om der er brug for at beboeren udelukkende opholder sig på eget værelse. Derfor skal I kontakte borgerens egen læge, hvis I oplever at en borger har symptomer. 

Det er vigtigt, at I bruger jeres faglighed i arbejdet med at øge beboernes forståelse af behovet for at overholde Styrelsen for patientsikkerheds anbefalinger. Både så den enkelte beboer bliver mere bevist herom, men også så beboerens pårørende bliver bevist om det. 

Ja, I må gerne køre ud i naturen med beboerne.

I bør fortsat efterleve de af Sundhedsstyrelsens fastsatte anbefalinger og gode råd.

Borgere, der modtager bostøtte efter servicelovens § 85, tilhører samfundets svageste grupper. De skal som udgangspunkt modtage den socialpædagogiske støtte, som de er visiteret til. Kommunen kan dog beslutte ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp, omsorg og støtte, at suspendere støtten eller tilrettelægge denne på anden vis, eksempelvis via telefon, online eller lignende. 

Læs mere i Social og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse vedr. hjælp til udsatte borgere 

Ja, der foreligger ikke krav til, at I skal afbryde jeres interne beskæftigelse af egne beboere på tværs af to bosteder. I bør dog følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte. 

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder 
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen 
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Der er undervisningspligt i Danmark også nu. Anbragte børn har ligesom alle andre børn derfor krav på at modtage undervisning. Dette kan godt være i form af fjernundervisning

Læs mere under: 

 • Skal vores skole / Interne skole-/dagbehandling holde åbent? 
 • Skal skoler tilbyde fjernundervisning, til de elever, som ikke kommer i skole pga. nedlukning? 
 • Er § 104 tilbud omfattet af skolelukningen? 

Hvis man som opholdssted, har fået øgede udgifter, fordi flere børn er hjemme om formiddagen, er det en god ide at tage fat på anbringende kommune, og gøre opmærksom på dette, med henblik på at søge om ekstra betaling. 

Læs mere under “Vi har øgede udgifter i forbindelse med coronavirus, hvad stiller vi op? 

Private dagtilbud, private pasningsordninger, friskoler og private grundskoler skal tilbyde nødpasning til de børn og unge som er omfatte af et af nedenstående kriterier som er uddybet af Undervisningsministeren i brev af 30. marts 2020: 

  

”Listen af eksempler er ikke udtømmende. 

Kriterie 1 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner, og hvor forældrene har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 

Kriterie 2 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne.

Kriterie 3 omfatter børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. Det kunne eksempelvis være børn og unge, hvor der fx er 

 • et meget højt skolefravær, 
 • underretninger, 
 • alvorligt syge forældre, 
 • igangværende børnesag, som giver anledning til bekymring, og 
 • børn, hvor det vurderes, at der er særligt behov for støtte eller for at opretholde kendte rutiner og rammer, og hvor store skift i dagtilbud eller skoler vil have stor negativ betydning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

I forhold til yderligere eksempler og uddybende svar, se mere på uvm.dk/corona.” 

  

Læs hele brevet her. 

Disse regler trådte i kraft fra tirsdag d. 17. marts. 

Ja, det sociale tilbud som borgeren er tilknyttet, kan blive pålagt at underrette borgeren om en afgørelse samt dennes betydning for borgeren. Formidlingen kan foretages både mundtligt og skriftligt. Det er særligt vigtigt at I som tilbud får skrevet om formidlingen af afgørelsen i jeres dagbogssystem, da det efterfølgende skal kunne dokumenteres.

Lov om voksenansvar og servicelovens bestemmelser om magtanvendelse er fortsat gældende. 

Der er ikke nye regler til magtanvendelse på socialområdet. 

Socialministeriet har fastsat, ”(..) at hvis der er mistanke om, at en borger er smittet, skal personalet altid først forsøge at motivere borgeren til at blive i egen bolig ved brug af pædagogiske metoder og virkemidler som led i omsorgspligten. Kan dette ikke lade sig gøre, og vurderes det, at borgeren udgør en fare for sig selv, andre beboere eller personalet på grund af risiko for smitte med COVID-19, kan personalet inden for de gældende rammer af magtanvendelsesreglerne i serviceloven f.eks. føre borgeren tilbage til egen bolig”. Om borgeren er til fare for sig selv eller andre er derfor fortsat afgørende i vurderingen af, om personalet må anvende magtanvendelser.  Der findes dog ikke ret til at låse borgeren inde for at forhindre smitte. 

Læs flere spørgsmål og svar i Socialministeriets FAQ på socialområdet 

Der er som udgangspunkt ikke adgang til nødret.
Det beror altid på en konkret vurdering, i forhold til den enkelte situation. Nødret kan kun benyttes undtagelsesvis. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på, at man ikke må skabe en situation med det formål at beråbe sig nødret. Desuden kan nødret ikke anvendes hvis, det truede, kan redes igennem anden lovlig vej. 

Socialstyrelsen har skrevet om gode råd til både børn og unge, der bor på et anbringelsessted, og det tilknyttede personale.  

Der henvises blandt andet til Sundhedsstyrelsens fire gode råd til, hvordan man bedst taler med børn og unge om deres bekymringer: 

1) Lyt til barnets bekymring 

2) Tal med barnet om fakta 

3) Tal med barnet om nyheder 

4) Spørg, om barnet fik svar 

Se desuden Sundhedsstyrelsens to film om coronavirus. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har skriver i pjecen ’korrekt håndtering af medicin’, at der må dispenseres til 4 uger ad gangen. Dette skal medvirke til øget fleksibilitet og frigøre ressourcer. Lægemiddelstyrelsen har endvidere oplyst, at begrænsninger for indkøb af håndkøbsmedicin (for at undgå hamstring) ikke er til hindre herfor. 

Styrelsen for Patientsikkerhed er fuldt bevidste om den helt ekstraordinære situation, som alle autoriserede og ikke-autoriserede (pædagoger m.fl.) befinder sig i. Risikoen for fejl er derfor øget, hvilket de har sendt en vigtig besked om den 20. marts 2020. 

Læs mere om forebyggelse af smittespredning. 

Statens Institut for Folkesundhed har samlet en række forskningsbaserede råd som I evt. kan lade jer inspirere af https://www.sdu.dk/da/sif/ugens_tal/13_2020 

 

CORONAVIRUS: MEDARBEJDERE - spørgsmål og svar

Der er blevet vedtaget en ny ændring til sygedagpengeloven.

Fra den 20. maj kan medarbejdere og medarbejdere med pårørende, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, blive fritaget for arbejdet og modtage sygedagpenge under fraværet.

Der er med andre ord tale om, at medarbejderen kan være fraværende fra arbejdet og modtage sygedagpenge fra kommunen jf. sygedagpengeloven uden selv at være syg og dermed uarbejdsdygtig.

Alle betingelser, der skal være opfyldt for at få sygedagpenge:

 • Medarbejderen skal overfor kommunen kunne dokumentere at være i øget risiko ved smitte med covid-19 og derfor ikke være i stand til at varetage sit arbejde. Det skal være lægelig dokumentation herfor. Kommunen refunderer udgifterne til erklæringen.
 • Arbejdsgiver skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaverne i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Denne erklæring skal medarbejderen kunne fremlægge overfor kommunen.
 • Arbejdsgiver og medarbejder skal være enige om, at der ikke kan tages de nødvendige hensyn på arbejdspladsen.
 • Arbejdsgiveren foretager en anmeldelse af fraværet til kommunen via Nemrefusion.

Der er foretaget en forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19. Det omfatter personer, for hvem det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Arbejdsgivere, der betaler løn under fraværet, får ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Lovændringen træder i kraft tilbagevirkende fra 1. september og udløber 31. december 2020.

Der er blevet vedtaget en ny ændring til sygedagpengeloven.

Fra den 20. maj kan medarbejdere og medarbejdere med pårørende, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, blive fritaget for arbejdet og modtage sygedagpenge under fraværet.

Der vil fra den 20. maj være mulighed for, at medarbejdere, der er pårørende til en person medarbejderen deler husstand med, og personen er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, kan blive fritaget for arbejdet og modtage sygedagpenge under fraværet.

Der er med andre ord tale om, at medarbejderen kan være fraværende fra arbejdet og modtage sygedagpenge fra kommunen jf. sygedagpengeloven uden selv at være syg og dermed uarbejdsdygtig.

Betingelser der skal være opfyldt:

 • Medarbejderen kan ikke varetage sit arbejde, fordi medarbejderen er pårørende til en person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.
 • Medarbejderen skal dele husstand og have en familiemæssig tilknytning med personen.
 • Medarbejderen skal overfor kommunen kunne dokumentere at være pårørende til en person, der er i efter en konkret og individuel lægelig vurdering er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.
 • Arbejdsgiver skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaverne i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Denne erklæring skal medarbejderen kunne fremlægge overfor kommunen. Kommunen refunderer udgifterne til erklæringen.
 • Arbejdsgiver og medarbejder skal være enige om, at der ikke kan tages de nødvendige hensyn på arbejdspladsen.
 • Arbejdsgiveren foretager en anmeldelse af fraværet til kommunen via Nemrefusion.

Den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko ved smitte med covid-19 er forlænget til den 31. december 2020.

Fra den 29. september og frem til den 31. december 2020 er der indført en midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme som følge af COVID-19 for at passe deres børn på til og med 13 år. Barnet skal enten være hjemsendt eller være smittet med COVID-19.

Læs om alle betingelserne her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1427

Det er ikke en ret til fravær eller til løn under fraværet, der indføres, men en ordning der giver en mulighed for hjælp til forældre, og der opfordres til, at virksomheden udviser fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor barnet er smittet eller er hjemsendt.

Muligheden for fravær drejer som om forældre/medarbejder, hvis et barn til og med 13 år hjemsendes fra dagtilbud, skole eller institution som følge af konkrete COVID-19 tilfælde, jf. myndighedernes anbefalinger, eller hvis barnet er konstateret smittet med COVID-19, og derfor ikke kan komme i dagtilbud, skole eller institution.

Ordningen forhindrer ikke, at medarbejder og arbejdsgiver aftaler afholdelse af ferie og feriefridage i stedet for, at medarbejderen skal benytte muligheden for barselsdagpenge.

Loven giver mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Ordningen gælder frem til den 31. december 2020 og højst op til 10 dages dagpenge pr. barn, kun for hele fraværsdage, hvor forældrene normalt skulle arbejde og ikke for weekender, hvor barnet jo i forvejen ikke skulle i institution.

 • Forældrene skal fremlægge en erklæring fra arbejdsgiveren om, at det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, at der ikke er ubrugte hele omsorgsdage med betaling og/eller afspadsering, og at der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for de samme dage. Bor forældrene sammen, skal der fremlægges en erklæring for begge forældre.
 • Forældrene skal fremlægge en erklæring fra arbejdsgiveren som ovenfor ved hjemsendelse. Herudover skal arbejdsgiveren erklære, at der ikke er ubrugte barns 1. sygedag.
 • Arbejdsgiver skal anmelde fraværet via NemRefusion. Herefter anmoder medarbejderen selv om dagpengene. Dagpengene udbetales direkte til forælderen.
 • Ved arbejdsgiverens indberetning via NemRefusion angiver arbejdsgiveren oplysningerne ved at anvende fraværsårsagen ”Alvorligt sygt barn”. Der afgives blandt andet stamoplysninger om medarbejderen og angives hvilken dato, medarbejderen havde første fraværsdag uden løn.

Sundhedsstyrelsen har ændret deres inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi, hvilket betyder, at man ikke længere karantænesætter og opsporer personer, der har været i kontakt med smittede. Baggrunden herfor er ligeledes, at alle nu betragtes som potentielle smittebærere af COVID-19. 

Arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren skal sikre, at personale med symptomer på COVID-19 ikke møder på arbejde og dermed risikerer at smitte beboere/patienter. Som arbejdsgiver har du derfor en skærpet pligt til at informere om hvordan alle ansatte skal forholde sig ift. kontakt med bekræftet COVID-19. 

Alle personer, der har været i kontakt med bekræftede tilfælde af COVID-19, skal instrueres i at vise skærpet opmærksomhed på symptomer, der kunne være tegn på COVID-19 i 14 dage efter kontakten. Oplever en person symptomer skal pågældende opholde sig i eget hjem, undgå kontakt med andre og kontakte læge ved moderat til alvorlige symptomer og forværring af tilstand. Har medarbejderen været i kontakt med en bekræftet smittede med COVID-19 skal medarbejderen ikke sendes hjem med mindre, at pågældende udviser symptomer. 

Udviser en medarbejder, der arbejder i sundheds- og ældresektoren (herunder bosteder) symptomer på COVID-19 – også ved lette symptomer – må medarbejderen ikke møde ind på arbejde. Viser symptomerne sig når medarbejderen allerede er på arbejde, skal medarbejderen forlade arbejdspladsen øjeblikkeligt. Medarbejderen skal ikke komme tilbage på arbejdspladsen, indtil pågældende har været symptomfri i 48 timer.

Ud fra et forsigtighedsprincip skal gravide medarbejdere fra graviditetsuge 28 i sundheds- og social- og ældresektoren, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til borgerne på stedet, have hjemmearbejdsplads eller omplaceres til arbejdsfunktioner uden kontakt til borgerne. Kan det ikke lade sig gøre skal den gravide fraværsmeldes. 

Se mere ovenfor under punktet: Dagpenge ved øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19 

Arbejdstilsynet har udstedt en vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til ansatte, der er blevet smittet med coronavirus (COVID-19) på deres arbejde. Det fremgår bl.a. af vejledningen, at sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet, og at nogle typer af arbejde i sig selv vil indebære en stærk formodning for, at den ansatte er blevet udsat for smitte på arbejdet.

Derudover beskriver vejledningen de kriterier, som myndighederne skal lægge vægt på i vurderingen. Det fremgår også, at myndighederne skal hastebehandle sager, hvor sygdomsramte er blevet alvorligt syg.

Endelig indeholder vejledningen information om anmeldepligt, muligheder for erstatning samt anke.

Vejledning om arbejdsskadeerstatning

Hvis medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og sygdommen skyldes andet end COVID-19, skal virksomheden betale det sædvanlige under sygdom, som der er aftalt i ansættelseskontrakten. Er det aftalt, at virksomheden betaler ud over 30 dage (arbejdsgiverperioden), kan virksomheden søge refusion for sygedagpengene efter de 30 dage, helt som man plejer. 

Læs mere under: Hvad skal jeg betale, hvis min medarbejder bliver syg med COVID-19? 

Virksomheden skal betale det sædvanlige under sygdom, som der er aftalt i ansættelseskontrakten. Hvor der normalt skal gå 30 dage, førend virksomheden kan søge refusion, er der nu med den nye og midlertidige lovændring mulighed for at søge refusion for dagpengene fra første sygedag, hvis fraværet skyldes COVID-19, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser for sygedagpenge. 

Loven blev vedtaget den 17. marts, og loven vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar til 1. januar 2021. 

Betingelser for at virksomheden kan få refusion fra første fraværsdag er, at: 

 • Medarbejderen skal være syg og konstateret smittet med COVID-19 og dermed uarbejdsdygtig eller 
 • Medarbejderen der er syg og uarbejdsdygtig, formodes (se nedenfor) at være smittet med COVID-19, men pga. manglende mulighed for testning ikke har mulighed for at få det laboreret. Og
 • Medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser for sygedagpenge. 

”Formodes”: personer med COVID-19-symptomer bliver ikke længere automatisk vil blive testet. Den sygemeldte medarbejder må som udgangspunkt på tro og love erklære, at vedkommende har en realistisk formodning om, at sygdommen skyldes COVID-19. 

LOS har udarbejdet en liste over relevante vikarvirksomheder.

Vikarbureauer

Arbejdsmiljølovens regler om hviletid indeholder en force majeure-bestemmelse, som kan tages i brug i forbindelse med COVID-19 pandemien. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside:  

https://at.dk/nyheder/2020/03/hviletidsregler-kan-fraviges-paa-grund-af-covid-19/ 

CORONAVIRUS: SVAR DIT PERSONALE

Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig karantæne. Det er kun myndighederne, der kan det, og en anbefaling fra myndighederne om karantæne omfatter kun de personer, der har været i et risikoområde. Din arbejdsgiver kan dog altid beslutte at sende dig hjem, selvom du ikke er omfattet af myndighedernes anbefaling. I denne situation vil du have krav på fuld løn.

Din arbejdsgiver kan ikke bestemme over din fritid, men kan selvfølgelig opfordre til at udvise forsigtighed, både af hensyn til dig selv, dine kollegaer og dine omgivelser.

Som udgangspunkt er transportudfordringer din egen risiko, men du bør drøfte situationen med din arbejdsgiver for at finde en fælles løsning, fx at du arbejder hjemmefra fra om morgenen og kan møde ind senere.

Arbejdsgivere kan aftale ændring af eksisterende vagtplaner med medarbejderne. Hvis man ikke kan blive enige om ændringer, vil arbejdsgiveren ensidigt kunne ændre vagtplaner i overensstemmelse med sædvanlig praksis i virksomheden.

 

Din arbejdsgiver kan godt opretholde den aftalte ferie, som du så må holde herhjemme i Danmark i stedet.

I den aktuelle situation vil arbejdsgivere kunne varsle afspadsering uden varsel. Hvis man afspadserer, vil man have ret til løn.

Har du spørgsmål?

Jytte Therkildsen

Chef- og ledelseskonsulent -

2643 1080

Har du spørgsmål?

Jesper Koni Gravesen

Juridisk konsulent - På barsel -

Har du spørgsmål?

Henrik Soloy

Juridisk konsulent -

9282 2602

Har du spørgsmål?

Jens Bjerre

Fagkonsulent -

3318 1014

Har du spørgsmål?

Anne Mette Andersen

Juridisk konsulent -

3318 1019