Bestyrelse og fagudvalg

LOS er en demokratisk medlemsorganisation, hvor repræsentanter fra medlemsvirksomhederne er valgt ind som det øverste organ, hvorfra der er plads til at præge landsorganisationens faglige udvikling.

Bestyrelse

LOS’ bestyrelse er organisationens øverste beslutningsorgan og udstikker retningslinjer og træffer beslutninger om LOS’ strategiske indsats- og politikområder. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være leder af eller bestyrelsesmedlem i en af LOS’ medlemsvirksomheder. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at henholdsvis tre og fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i de enkelte år. Genvalg kan finde sted, og der er ingen begrænsninger for, hvor mange gange genvalg kan ske.

Jeg brænder som bestyrelsesformand i LOS for at have det strategiske ansvar for LOS som forening og være med til at sikre, at LOS har medlemsydelser, der sikrer, at LOS’ medlemmer kan yde en engageret, faglig og professionel indsats til gavn for udsatte borgere.

Susan Knage Møller

Formand LOS' bestyrelse - Bestyrelsesmedlem 2011 - LOS' bestyrelsesrepræsentant i Børnesagens Fællesråd - Forstander, Green Care Sødinge, Bestyrelsen SoranaHus

5121 2178

Det er vigtigt for mig, at LOS konstant arbejder på at blive yderligere professionaliseret, og det vil jeg fortsat holde som styring for mit arbejde i LOS’ bestyrelse. Fagpolitik og påvirkning af de politiske led optager mig også meget i mit bestyrelsesarbejde i LOS.

Søren Brink

Næstformand LOS' bestyrelse - Bestyrelsesmedlem 2012 - Medlem af LOS' Fagudvalg - Medejer af Ølandhus ApS, Brovst

Det er vigtigt, at LOS er med til at sikre synlighed af de private tilbuds uundværlige indsats i dansk socialpolitik. Vi skal holde på, at vi har en stemme og tilsammen gør en kæmpe forskel. Uden os private ville DK stå overfor en kæmpe udfordring. Sammen står vi stærkere.

Trine Hounsgaard Pfeiffer

Bestyrelsesmedlem 2016 - Direktør for Fonden Kanonen, Hinnerup og Fonden Orpigaq, Grønland

2172 8578

Jeg repræsenterer de små steder i LOS bestyrelse, og mener det er essentielt, at LOS’ medlemmer – små som store steder – står sammen. Jeg arbejder intenst på at styrke informationsvejene mellem LOS´ medlemmer, bestyrelsen og sekretariatet.

Tobias Witten

Bestyrelsesmedlem 2016 - Formand for LOS' Fagudvalg - Bestyrelsesmedlem Fonden opholdsstedet Sverrig, København

2091 5578

Jeg har fokus på høj kvalitet og faglighed i det sociale arbejde hos medlemmerne og i branchen som helhed. I LOS’ bestyrelse er jeg den person, der stiller de kritiske spørgsmål for at sikre, at LOS er professionel og kompetent landsorganisation for sociale tilbud.

Jakob Schiøtt

Bestyrelsesmedlem 2017 - Medlem af LOS' Advisory Board. Bestyrelsesmedlem Fonden Rosenhøj og Hellebohus

4058 8557

Min ambition med at sidde i LOS’ bestyrelse er at kæmpe for, at private tilbud får de bedste rammer at arbejde under til gavn for vores brugere. For at sikre dette, er det vigtigt, at vi som branche står sammen dette på tværs af brugergrupper og geografisk beliggenhed.

Jon Skriver

Bestyrelsesmedlem 2017 - Forstander i Fonden Tagkærgaard

2521 6076

Kent Neupart Jacobsen

Bestyrelsesmedlem 2020 - Medlem af LOS' Fagudvalg - Daglig leder Væksthuset S/I, Give

5192 1578

Pia Cardell

Suppleant til bestyrelsen 2021 - Leder på Opholdsstedet i Roskilde

2946 1675

Sisse Novrman

Suppleant til bestyrelsen 2021 - Adm. direktør Fårevejle Kirkebo

7370 7680

Bestyrelsen har et fagudvalg, som både består af bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra LOS’ medlemsvirksomheder. Endvidere nedsætter bestyrelsen løbende arbejdsgrupper, der arbejder med specifikke opgaver.

Fagudvalg

LOS’ fagudvalg bistår bestyrelse og sekretariat i arbejdet med at udvikle og styrke kvaliteten på LOS’ fagområder.

Fagudvalget består af ni personer, hvoraf de tre er repræsentanter for LOS’ bestyrelse. Fagudvalget nedsættes hvert år efter generalforsamlingen.

LOS’ Fagudvalg 2020/21:

Fagudvalgets formål er bl.a.:

Fagudvalget inddrages minimum en gang årligt og drøfter med sekretariatets kursusansvarlige, hvilke mulige temaer der er relevante for den kommende kursusperiode. Fagudvalget skal ligeledes drøfte og evaluere de afholdte kurser og vurdere hvilke, der skal fortsætte og hvilke der ikke længere skal afholdes. Her kan kriterier som antal deltagere, overskud/underskud indgå som en del af overvejelserne, ligesom det kan indgå i fagudvalgets drøftelser, om der kan igangsættes en undersøgelse af potentielle emner til kurser blandt medlemmer.

Herudover planlægger, afholder og evaluerer Fagudvalget de faglige årsmøder. De enkelte fagudvalgsmedlemmer skal aktivt bidrage til den praktiske tilrettelæggelse, afholdelse og evaluering i samarbejde med sekretariatet.

Fagudvalget refererer til bestyrelsen.

Referater fra fagudvalgsmøder

Referat fra Fagudvalgsmøde d. 16. juni 2021

Referat fra Fagudvalgsmøde d. 10. maj 2021

Referat fra Fagudvalgsmøde d. 9. marts 2021

Referat fra Fagudvalget d. 27. jan. 2021

Referat fra Fagudvalgsmøde d. 1. okt. 2020

Referat fra Fagudvalgsmøde d. 28. maj 2020

Referat fra Fagudvalgsmøde d 23. jan. 2020