Semaiskolen

CVR: 20059990
Semaiskolen
Kalumvej 58
Serritslev
9700 Brønderslev

Kommune: Brønderslev-Dronninglund
Region: Nordjylland

Telefon

Hovednummer: 96 67 82 00

E-mail, fax

E-mail-adresse: mail@semaiskolen.dk
Faktura-e-mail: mail@semaiskolen.dk
Fax: 98 83 21 85
 

Ledelse og personale

Leder: Berit Buch
Stedfortræder: Christian Hellesøe
Formand: Ole Stevns
Antal ansatte: 25
Fuldtidsstillinger: 24
Organisationstype: Privat
Oprettelsesår: 1993
Akkrediteret: Ja

Målgrupper

Tilbud:
1 - Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
Tillægsydelser:
Intern skole
Dagbeskæftigelse
Efterværn § 76
Bostøtte § 85
Aflastning
STU-uddannelse
Akutanbringelser
Udredning
Målgrupper:
Sociale problemer med udadreagerende adfærd
Sociale problemer med indadreagerende adfærd
Sociale problemer med selvskadende adfærd
Sociale problemer med seksuel grænseoverskridende adfærd
Skoleproblemer
Anden kriminalitet end personfarlig kriminalitet
Stofmisbrug
Seksuelt krænket problematik
Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede
Diagnoser:
Psykiatrisk lidelse: Depression
Autisme
Asperger
Psykiatrisk lidelse: Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
ADHD
Adfærds, følelsesmæssige eller emotionelle forstyrrelser
Speciale: Semaiskolen er et udviklingsorienteret akkrediteret opholdssted med fokus på kvalitet og udvikling i forsøget på at skabe de bedst mulige forudsætninger for udvikling og trivsel for de indskrevne børn og unge. På Semaiskolen anvender vi følgende redskaber og metoder: YLS/CMI 2.0, ART, livshistorier Relationspædagogik og miljøterapi. Vi tror på, at en bæredygtig relation er med til at skabe udvikling for vores børn. Vi anvender miljøterapi i arbejdet med at opbygge tillidsfulde relationer til de indskrevne børn og unge. Miljøterapi handler om, hvordan man gennem ”spejling” og ”jeg-støttende foranstaltninger” kan arbejde med at genopbygge tilliden til de omsorgssvigtede unge, så der kan opbygges rammer og tillid til, at børnene kan få bearbejdet de svigt de har været udsat for gennem deres opvækst. Herudover arbejder vi med en struktureret og forudsigelig hverdag, med tydelige og grænsesættende voksne.
Aldersgruppe beskrivelse: 8-18(23)
Aldersgrupper:
6-12 år
13-17 år
18-23 år
24 år -

Økonomi og belægning

Tilbudsportalen profil ↗
Budgetterede pladser: 23
Ledige pladser dagtilbud: 2
Ledige pladser døgntilbud: 2
Bemærkninger til ledige pladser: Godkendt til 15 børn i alderen fra 8 -18 år Semaiskolen er ligeledes godkendt til akut placering, og HAR ERFARING MED ULEDSAGEDE FLYGTNINGEBØRN og har soloafdeling -godkendt til 4 soloprojekter - Her er bemandingen 1:1. Vi har ansat psykiatrisygeplejerske og har fast konsulentaftale med overlæge, psykiater Jacob Ørnberg- for at sikre den optimale viden omkring børn og unge med diagnoser. Semaiskolen anvender redskabet YLS/CMI 2.0 som et brugbart redskab blandt andet i forbindelse med placering af unge i de forskellige afdelinger. Vi benytter redskabet på alle indskrevne unge, da det giver mulighed for at opdele dem i risikogrupperog dermed mindske risikoen for afsmittende virkning. Vi har et dagbeskæftigelsestilbud, der også henvender sig til unge over 18 år
Dato for nedenstående gældende priser: 01/01 2016
Døgntilbud: Kr. pr. måned: 84.325
Dagtilbud: Kr. pr. måned: skole 27.500
Efterværn: Kr. pr. måned: variende takst
Opsigelsesvarsel: løbende måned +1 md.
Antal lukkedage: 0
Visitationsansvarlig: Berit Buch, tlf.: 30 98 76 00

Beskrivelse

Resume af standardbeskrivelse:

Semaiskolen er et opholdssted med mange års erfaring, der er organiseret som fondsdrevet med overordnet og ulønnet bestyrelse.  Vi modtager børn og unge i alderen 8-18 år med sociale og emotionelle vanskeligheder, der har behov for en anbringelse uden for eget hjem. Semaiskolen er godkendt til at etablere soloprojekter, aflastningtilbud, efterværn og udslusning.

Relationspædagogik På Semaiskolen forstår vi relationspædagogik som ”det” der sker i mødet mellem mennesker – her med særlig fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne – pædagogen og barnet. Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid.

Miljøterapi - På Semaiskolen arbejder vi med en miljøterapeutisk tilgang, hvor vi forsøger at forstå den unges adfærd ud fra livshistorien og individuelle problemstillinger. Dette betyder, at den unges adfærd aldrig står alene, men at vi altid ser handlingen i en større sammenhæng. Børn og unge, der har levet i omsorgssvigtende miljøer forsøger ofte at klare sig ved hjælp af forsvarsmekanismerne kamp (utilpasset adfærd) og overtilpasning. Mange af de børn/unge, der bliver indskrevet på Semaiskolen bærer præg af at have mistet tilliden til de voksne, der er omkring dem.

Livshistorier - På Semaiskolen arbejder vi med livshistorier. Vi benytter et elektronisk program, hvor billeder og fortællinger fra den unges liv kan indsættes. Den kronologiske gennemgang af den unges livshistorie har betydning for den unges oplevelse af sammenhæng og identitet.

ART - På Semaiskolen arbejder vi med Aggression Replacement Training/Aggressions Erstatningstræning (ART) som en af metoderne til de unge, der har udadreagerende adfærd. ART er en evidensbaseret metode, der arbejder med forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv adfærd hos unge.

Familierådgivning - Vi opmærksomme på at inddrage familien i det socialpædagogiske arbejde. Vi tror på, at forældrene har meget at tilbyde, og at deres bidrag og opbakning til indsatsen og det pædagogiske arbejde på anbringelsesstedet har afgørende betydning for et vellykket anbringelsesforløb. Vi tilstræber derfor at inddrage forældrene som ligeværdige deltagere i et samarbejde, hvor de mødes med respekt og anerkendelse.

Kvalitet i anbringelsen - På Semaiskolen vægter vi faglighed, dokumentation og udvikling højt. Alle medarbejderne på Semaiskolen er faguddannet. Herudover har Semaiskolen ansat en psykolog, der har mulighed for at give individuelle samtaler samt lave udredninger og supervision efter behov. Når du anbringer en ung på Semaiskolen får du:

  • Et akkrediteret opholdsted.
  • Screening af alle unge ved indskrivning med YLS/CMI 2.0 med henblik på at iværksætte det mest hensigtsmæssige behandlingstilbud fra starten af opholdet på Semaiskolen.
  • Løbende screening af alle unge med YLS/CMI 2.0 og Resultatdokumentation med henblik på opfølgning af udvikling hos den unge og dermed effekten af anbringelsen.
  • Gennemarbejdede rapporter
  • Evaluering af inddragelse af den unge.
  • Evaluering af samarbejde med forældre.
  • Evaluering af samarbejde med sagsbehandler/familierådgiver med henblik på at opnå viden, der kan oplyse os om, hvorvidt, der er overensstemmelse mellem vores handlinger og sagsbehandlerens oplevelse af samarbejde.
  • Evaluering af samarbejde med tilsynet.