Politisk aftale: Fakta vandt over forargelse

Børn, unge og voksne på landets sociale tilbud kan ånde lettet op efter, at regeringen og dens støttepartier har valgt ikke at ville tvangsomlægge de mange private aktører på socialområdet til selveje. Den nye aftale er en sejr for, at fakta og solid viden fortsat skal styre socialområdet.

15. april 2021

Af Laust Westtoft
Politisk- og strategisk chef

For kort tid siden har regeringen offentliggjort resultatet af de politiske forhandlinger vedrørende det specialiserede socialområde. En aftale som har været længe undervejs, og hvis udgangspunkt bl.a. krævede et krav om omlægning af alle privatejede tilbud til selvejende fonde, samt en række andre stramninger der ville kunne have fået store konsekvenser for medlemmerne af LOS, deres ansatte og borgere på stedet.
Parallelt med dette – grænsende til en ideologisk udskamning – kunne nogen fristes til at mene – er de ikke-offentlige tilbud konstant blevet hængt ud og gjort til genstand for mere eller mindre lødige enkeltsager i medierne.

Fakta over forargelse

Hele vejen igennem har LOS gået forrest og insisteret på at fakta og solid viden skal være styrende for socialområdet – ikke forargelseshistorier – eller ideologisk korstog uden hold i virkeligheden. Vi har kæmpet for at bevare det frie initiativ og muligheden for, at vores medlemmer kan fortsætte med at bidrage med deres højt specialiserede faglighed og sociale innovation. Og LOS har i forbindelse med forhandlingerne bidraget med klare anbefalinger på området til politikerne. Glædeligvis har politikerne valgt at lægge sig op ad stort set alle vores anbefalinger i den nye aftale.

Du kan læse ministeriets pressemeddelelse her og hele den politiske aftale her.

Du kan også læse vores kommentar til den politiske atale i NB-nyt her.

Resultaterne af den politiske aftale

Alt i alt, når vi tager punkt for punkt i den nye politiske aftale og sammenligner med LOS’ anbefalinger, har vi langt hen ad vejen fået en aftale, som vi kan være godt tilfredse med, sammenlignet med udgangspunktet.

Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne takke vores medlemmer for den opbakning og kampgejst de har udvist, og ikke mindst anerkendelse for at have håndteret og manøvreret i den usikkerhed, det har skabt for deres tilbuds fremtidsudsigter igennem alt for lang tid.

Styrkelse af socialtilsynet

Først og fremmest er styrkelsen af Socialtilsynet noget vi i LOS har talt varmt for og anbefalet siden Tilsynsreformen så sit første lys i 2014. Ligeledes har LOS gennem hele den dømmende debat om profit på velfærd, holdt stædigt fast i at diskussionen først og fremmest skal handle om at sikre mest og bedst mulig velfærd for pengene og at den diskussion må og skal tage afsæt i den oplevede og målte kvalitet for den enkelte borger. Det skal netop være kvaliteten frem for ejerskabet, der er det afgørende. Og derfor er et stærkt Socialtilsyn med de rette kompetencer en hjørnesten i både at løfte kvaliteten og skabe sikkerhed for, at vi ikke ser de sager om kvalitetssvigt, som vi har gjort i både offentlige og ikke offentlige sociale tilbud.

Vi havde gerne set, at man var gået videre og havde samlet Socialtilsynet i ét landsdækkende tilsyn, hvor man kunne samle kompetencerne og sikre en ensrettet tilgang til tilsynet i hele landet. Men vi hæfter os dog ved, at de politiske partier igen anerkender vores argumenter for, at fakta og viden skal være styrende for det videre arbejde, og at man derfor vil afvente og indsamle viden om, hvordan denne styrkelse af de enkelte tilsyn virker. Den ambition anerkender vi og vi ser frem til det fortsatte arbejde for at styrke sammenhængskraften og kvaliteten i de specialiserede sociale indsatser.

Omlægning af enkeltmandsvirksomheder til anden selskabsform

Desværre må de sociale tilbud, som i dag er organiseret som enkeltmandsvirksomheder se sig nødsaget til at skulle omlægge til en anden selskabsform. Det vil formentlig betyde lukninger og evt. mulige sammenlægninger landet over.

Der vil være en overgangsperiode, hvor virksomhederne vil kunne omlægge til en anden selskabsform og denne vil løbe frem til udgangen af 2024. I LOS er vi naturligvis bekymret for hvilke konsekvenser det kan medføre for tilbuddene, men i det store og hele må det dog betragtes som positivt, at enkeltmandsvirksomhederne stadig kan fortsætte som privatejede.

LOS bistår med rådgivning ved overgangen til ny selskabsform

Vi anerkender, at overgangen til ny selskabsform bliver en udfordring for nogle sociale tilbud og vi har allerede sat gang i at geare LOS’ rådgivning til at støtte og hjælpe vores medlemmer videre i nye konstruktioner med konkret rådgivning og vejledning.