Seks anbefalinger til socialministeren

LOS-Landsorganisation for sociale tilbud er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud hilser Mai Mercados serviceeftersyn og styrkelse af tilsynene velkommen.

Social og sundhed

24. august 2018

Af Anja Dhyrbye

“Netop styrkelse og centralisering af tilsynets beføjelser er på listen af de seks primære anbefalinger, organisationen mener, kan være med til at løfte kvaliteten på det specialiserede socialområde,” udtaler sekretariatschef i LOS Laust Westtoft.

LOS – landsorganisationen for sociale tilbud har allerede afholdt møde med socialministeren og har, med afsæt i organisationens viden og praksiserfaringer, udarbejdet seks konkrete anbefalinger til ministeren, som kan medvirke til at styrke tilsynet og dermed indsatserne på området.

Større fokus på de risikobaserede tilsyn

Der anvendes for mange ressourcer på de tilbud, der fungerer godt og for få på de steder, der fungerer mindre godt. Helt konkret: Flere uanmeldte tilsynsbesøg og færre anmeldte.

Styrk tilsynenes faglighed

Der er behov for mere ensretning af tilsynsopgaven på tværs af de fem socialtilsyn: Styrk det tværfaglige fællesskab, indskrænk ledelseslagene (fx i lighed med Styrelsen for Patientsikkerhed) og tilfør flere menneskelige og faglige ressourcer til det praktiske tilsyn.

Prioriter Socialstyrelsens kontrolenhed med socialtilsynene

Større beføjelser til Socialstyrelsens auditfunktion. Øg centraliseringen af Socialtilsynet og giv styrelsens kontrolenhed større mulighed for at følge op og gribe ind med sanktioner, når tilsynene gentagende gange får omstødt afgørelser i Ankestyrelsen.

Giv kommunernes personrettede tilsyn et serviceeftersyn

Iværksæt et serviceeftersyn af det personrettede tilsyn, således at kommunernes forpligtelser tydeliggøres, og der udarbejdes procedurer for opfølgning på, at forpligtelserne overholdes.

Opprioriter visitationsprocessen og visiter rigtigt – første gang

Kommunernes visitationer er ofte fejlbehæftede og beror på mangelfulde (eller ikke-eksisterende) handleplaner: Sæt særligt fokus på at få styrket visitationsprocessen samt handleplanerne, der skal følge med den enkelte anbringelse.

Øg fokus på økonomien på det specialiserede socialområde

Ensret og skærp reglerne for takstfastsættelser og transparens i økonomien på det specialiserede sociale område. Skab større gennemskuelighed og ensretning for alle aktører på området –offentlige såvel som ikke-offentlige aktører.

Læs pressemeddelelsen på Denoffentlige.dk