Behandlingsstedet Holbrogaard

Adresse

Behandlingsstedet Holbrogaard
Nabgyden 10
5600 Fåborg

Region: Syddanmark
Kommune: Faaborg-Midtfyn
CVR nr.: 30016998

Om Behandlingsstedet Holbrogaard

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 13-18 (23)

- Unge, der har været udsat for seksuelle overgreb: Dele af personalet er specialuddannet til at varetage det terapeutiske og pædagogiske behandlingsarbejde med unge, der er traumatiserede efter overgreb af seksuel eller voldelig karakter. -En del af de unge er angststyrede og har svært ved at slippe styring og kontrol.Da dette kommer meget til udtryk i nattetimerne, har Holbrogaard valgt at have vågen nattevagt. -vi har fokus på kostens indflydelse på de unges psykiske vanskeligheder. Al mad er økologisk og vores madmor, der er i gang med en kostvejlederuddannelse, tilrettelægger kosten, så den er en medhjælpende faktor i behandlingsarbejdet ( f.eks. reduktion af sukkerindholdet i kosten) En del af personalet ( bl.a. alle nattevagterne) har en NADA- uddannelse ( øre-akupunktur ), der bruges i stress og belastningsbehandling og som alternativ til PN- medicin. Som en del af behandlingen får alle unge tilbud om kropsterapeutisk behandling 1-2 gange om måneden.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 99597

Dagtilbud: 31485

Andre sociale tilbud: individuelt efter be

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1 md.

Leder: Carsten Lauritzen

Bestyrelsesformand: Birgitte Jacobsen

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 15.25

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

Holbrogaard er et miljøterapeutisk behandlingssted for unge godkendt iht. Servicelovens § 14 stk. 3. Der tilbydes døgnbehandling til 10 unge i alderen 13 – 18 år med personlighedsforstyrrelser og/eller begyndende psykiatriske lidelser; samt til unge, der har været udsat for seksuelle eller andre traumatiserende overgreb.  Holbrogaard tilbyder også efterværn til 18- 23 årige

Holbrogaard modtager ikke fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede, kriminelle, aktive misbrugere og voldsomt aggressivt udadreagerende.

Holbrogaard danner hensigtsmæssige rammer for de unge i et udviklende og omsorgsfuldt miljø, der støtter de unges liv gennem behandling, miljøterapi,individuel terapi, social træning og undervisning i vores interne skole.

Behandlingsmiljøet er forankret i en psykodynamisk forståelse af de unge. Vi arbejder ud fra miljøterapeutiske principper, hvor indre og ydre struktur og relationerne er de bærende elementer.  Vi arbejder på at fremme de unges identitetsfølelse, selvstændighed, sociale funktion og mestring af deres vanskeligheder. Alle unge har ugentlige individuelle terapeutiske samtaler – samt tilbud om gruppeterapi. I terapien arbejder vi ofte med at komme bag om symptomerne og sammen  med den unge nå til en forståelse / accept af de egentlige årsager til deres vanskeligheder.

Et af de vigtigste fokuspunkter i behandlingsarbejdet er, at de unge udvikler ” egen indre styring”. Derfor lægger strukturen på Holbrogaard op til at de unge selv skal lære at tage ansvar.

De fysiske rammer er en firlænget gård lidt øst for Fåborg. Alle unge har eget værelse, der - som tilbud - er forhåndsindrettede og alle med eget bad. Hovedbygningen består bl.a. af opholdsstuer, spisestue og køkken.Sidelægerne er indrette som en pige-  og en drengefløj.

Holbrogaards interne skole har plads til 12 elever, hvor 2 pladser er eksterne. Der er ansat 2 fuldtids- og 2 deltidslærere. Skolen følger Undervisningsministeriets retningslinier og har et pensum  som andre folkeskoler og privatskoler. Eleverne kan tage Folkeskolens Afgangsprøve efter 9 års skolegang.     Fællesskabets værdier sættes højt, og der startes hver dag med fælles morgengymnastik. Derefter begynder den skemalagte undervisning.

Eleverne kommer alle med forskellige forudsætninger, både fagligt og personligt. Derfor er differentiering ofte en forudsætning for undervisningen.

Under de unges ophold er det vigtigt for os sammen med den unge at finde de fritidsaktiviteter, den unge gerne vil deltage i. Vores opgave er at motivere, planlægge og støtte den unge i at vælge og fastholde aktiviteten.

På Holbrogaard prioriterer vi forældresamarbejdet højt, hvorfor vi indgår et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene, så de får relevant indflydelse på deres barns udvikling. Vi støtter de unge i deres kontakt til forældre, søskende og netværk. Det er vores erfaring, at et tillidsfuldt samarbejde med forældrene er en af de vigtigste forudsætninger for den unges accept af opholdet og behandlingen på Holbrogaard.

Personalet består af medarbejdere, der har en relevant socialfaglig uddannelse, bl.a. social- og sundhedsassistent, pædagog, psykolog, socialrådgiver, køkkenassistent /kostvejleder og lærere. Alle med fælles erfaring i at arbejde miljøterapeutisk.

Det tætte relationsarbejde og de komplekse symptomer hos de unge betinger en løbende faglig opkvalificering indenfor det miljø- og psykoterapeutiske arbejdsfelt.

Derfor har hele personalegruppen ud over de individuelle efteruddannelser gennemført en toårig grunduddannelse i miljøterapi og er i gang med en opfølgningsuddannelse. 6 personaler har eller er ved at afslutte terapeutiske efteruddannelser.

Mere viden får du på www.Holbrogaard.dk

Download standardbeskrivelse

Find vej