Botilbuddet Åse Marie

Kontakt

Hovednummer: 2452 0041

mariehjem.dk/aase

Adresse

Botilbuddet Åse Marie
Ejbovej 26
4632 Bjæverskov

Region: Sjælland
Kommune: Køge
CVR nr.: 30930770

Om Botilbuddet Åse Marie

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

Åse Marie er et botilbud/hjem for borgere med aktivt misbrug af såvel alkohol og stoffer.

Pladser: 24

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 41790-54180- 66180

Opsigelsesvarsel: lb måned+ 30 dage

Visitationsansvarlig: Sussi Sandager, tlf.: 25724953

Leder: Sussi Sandager

Bestyrelsesformand: Eddie Göttch

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 16,6

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 0512

Resume af standardbeskrivelse:

Åse Marie er et selvejende socialpsykiatrisk botilbud til personer over 18 år med sindslidelser og misbrugsproblemer. Åse Marie blev etableret i maj 2012. Åse Marie er et selvejende botilbud tilknyttet Fonden Mariehjemmene, en privat og uafhængig organisation oprettet med henblik på at yde støtte og bistand til ældre, psykisk og fysisk sårbare og mennesker med sociale udfordringer.

Åse Marie drives efter friplejeboligloven, hvilket blandt andet betyder at beboerne bor i selvstændige leiligheder, men modtager hjælp og støtte fra personalet til at klare dagligdagen i eget hjem.

Hver enkelt beboer indgår en lejeaftale med Åse Marie, hvor de betaler husleje og forbrugsafgifter, evt. også kostpenge. Derudover betaler beboerens hjemkommune opholdsbetaling.

Samtlige kommuner i Danmark har mulighed for at visitere borgere til Åse Marie. Åse Marie er et bosted og ikke et behandlingscenter. En væsentlig del af indsatsen er derfor et godt og sammenhængende samarbejde med andre instanser, eksempelvis misbrugscentre og distriktspsykiatrien samt beboernes pårørende. Personalegruppen på Åse Marie indbefatter på nuværende tidspunkt 18 medarbejdere inden for faggrupperne: socialpædagog, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut, pædagogisk assistent, plejehjemsassistent og økonoma. Botilbuddet er døgnbemandet med vågen nattevagt.

Formålet med Åse Marie er; at skabe de bedst mulige rammer for at beboerne trives, ved at skabe et hjem hvor den enkelte oplever tryghed og stabilitet, og herigennem opnår livskvalitet på baggrund af egne ønsker og forestillinger om et godt liv.

På Åse Marie handler det både om at forebygge en forværring af beboernes tilstande, og at hjælpe beboerne til at få et fungerende hverdagsliv. Selve grundideen med Åse Marie tager afsæt i tanken om at stabile boligforhold er nødvendigt for at kunne arbejde med problematikker som misbrug, kriminalitet, dårlig økonomi, rodløshed, manglende socialt netværk, og fysisk og psykisk sygdom . En bolig bidrager til øget tryghed og stabilitet – og således en øget trivsel. Det er essentielt at den enkelte beboer bevarer sin integritet og respekteres som et autonomt individ.

Målgruppen på Åse Marie er mennesker som er stærkt præget af sindslidelser, og som i en årrække har levet et liv med stoffer og/eller alkohol som det primære omdrejningspunkt. Der er tale om mennesker som har svært ved at tage vare på egne fysiske, psykiske og sociale behov, og som har vanskeligt ved at klare sig i egen bolig og derfor behov for tilstedeværelsen af et personale hele døgnet. De fleste beboere har en livshistorie domineret af gentagende svigt, udstødelse og hjemløshed, og har været inde og ude af forskellige plejefamilier, behandlingssteder, fængsler og institutioner. Mange har en hverdag præget af misbrug, dårlig økonomi og et begrænset socialt netværk. Beboerne er typisk opgivet alle andre steder inden de bliver visiteret til Åse Marie, da de kan have en meget udadreagerende og utilregnelig adfærd. Hovedparten af beboerne har symptomer inden for det skizofrene spektrum, andre har personlighedsforstyrrelser. Dog har mange aldrig modtaget en psykiatrisk diagnose, da de grundet deres misbrug er svære at diagnosticere korrekt. Nogle af beboerne har derudover et fysisk handicap.

Find vej