Småskolen på Peterslyst

Kontakt

Hovednummer: 5115 5190

www.peterslyst.dk

Adresse

Småskolen på Peterslyst
Vesterlundvej 96
8600 Silkeborg

Region: Midtjylland
Kommune: Silkeborg
CVR nr.: 22028634

Om Småskolen på Peterslyst

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 8-23

Målgruppen er børn og unge i alderen 8-17 år ved indskrivningen. ”Det røde hus ” er for de 8 – 15 årige samt aflastning, som også er omfattet af den angivne aldersgruppe. ”Pælehuset” vil være for de 16 - 18 årige. "Det hvide hus" vil være for 12 - 18 årige som i en periode har brug for massiv pædagogiske støtte i en lille enhed med meget personale. Det er børn og unge, der lider under omsorgssvigt og ustabile forhold i hjemmet eller manglende tryghed og manglende konsekvens i opdragelsen, med grænseoverskridende adfærd, og hvor det ofte er mislykkes at opnå alderssvarende indlæring og uddannelse. Det er børn og unge med adfærdsproblematikker, der ikke føler sig hjemme hverken i folkeskolen eller på gadehjørnet, og som har brug for nye muligheder og gode rammer for at få en fornuftig og livsbekræftende retning. Dertil opfodres børn og unge til at deltage i fritidsaktiviteter i lokal samfundet. Pt. er der unge som går til karate, håndbold og kører crosser.

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 71.670

Opsigelsesvarsel: løbende md + 1 måned

Visitationsansvarlig: Charlotte Grønhøj, tlf.: 51155190

Leder: Charlotte Grønhøj

Bestyrelsesformand: Ellen Holberg

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 10,6

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

 

Småskolen på Peterslyst er et opholdssted - men vi ser os selv som et udviklingssted, hvor det hele menneske med alle dets forskelligheder kommer i spil. Alle er født med forskellige forudsætninger og personalet er derfor vant til at arbejde med stor respekt for den enkelte unikke historie. På opholdsstedet Peterslyst tror vi på, at et menneske "kan lære at kunne selv", men nogle gange må der hjælp til.

Det overordnede mål for et samarbejde mellem Peterslyst, den unge og vedkommendes nærmeste netværk er, at den unge får optimale muligheder for at mestre sit eget liv.

Med udgangspunkt i den kommunale handleplan, fra den unges myndighedssagsbehandler, udarbejder den unge sammen med kontaktpædagogen og lederen i fællesskab en udviklingsplan. Denne består af de mål, som kommunen har sat for den unge. Målene omdanner vi til delmål, som vi kan arbejde med i den praktiske pædagogiske hverdag.

Udviklingsplanen danner grundlag for løbende samtaler mellem den unge og kontaktpædagogen/lederen. Dette for at lave en løbende evaluering af de opsatte delmål, og derved for at kunne dokumentere den udvikling der løbende sker.

Ved disse samtaler tages der ligeledes stilling til, hvorvidt målene er opfyldt, om der er behov for nye mål eller om de opsatte mål fortsat er realistiske.

Samtalerne og evalueringen dokumenteres skriftligt i vores interne journalsystem, og danner grundlaget i forbindelse med udarbejdelsen af de halvårlige statusrapporter, der sendes til myndighedssagsbehandleren forud for de lovmæssige opfølgningsmøder.

Det er kontaktpædagogerne for den enkelte unge, der er ansvarlig for at iværksætte og udarbejde rapporter i forhold til den enkelte unge. Tidsperspektiv for rapportskrivning:

5 uger før et møde startes rapporten op.

3 uger før et statusmøde sendes den til leder som giver respons og sender den retur.

2 uger før et statusmøde sendes rapporten til Leder som herefter sender den ud.

Sagsbehandler samt forældre skal modtage rapporten senest 1 uge før mødet

Hver ung har som udgangspunkt en handleplan der er udarbejdet af den anbringende myndighed ved indskrivningen, med mål og delmål for de forskellige relevante områder. Med udgangspunkt i denne handleplan, udarbejdes der i samarbejde med den unge en udviklingsplan. Denne bliver evalueret og evt. Revideret 1 gang om måneden. Evalueringen og dokumentationen ser gennem såvel beskrivelser som gennem en målbar skalering, hvor både den unge og personalet tilkendegiver deres oplevelse af den gennemgåede udvikling.

Vi laver udviklingsplaner for den enkelte unge, og tillægger den unges egne udsagn stor værdi.

Vi sætter os delmål, gør status og sætter os nye mål sammen med den unge. Vi inddrager forældre og anbringende myndighed i processen, således at alle involverede oplever sig hørt i processen.

Der afholdes ugentlig opfølgning på deltagelse i hverdagens faste struktur og rammer, og 1 gang månedligt gør vi i samarbejde med den unge status over de opstillede mål.

Halvårligt udarbejdes der en samlet statusrapport med opfølgning på mål og delmål for den enkelte. Denne gennemgås formelt sammen med forældre og anbringende myndighed.

Download standardbeskrivelse

Find vej