socialpædagogisk opholdssted Æblegården

Adresse

socialpædagogisk opholdssted Æblegården
Gl. Byvej 56
5792 Årslev

Region: Syddanmark
Kommune: Faaborg-Midtfyn
CVR nr.: 78000619

Om socialpædagogisk opholdssted Æblegården

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Aflastning
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • OCD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 7-18

Børn og unge fra 7 til 18 år Børnene der kommer i behandling på Æblegården er i varierende grad kendetegnet ved Gennemgribende udviklingsforstyrrelser emotionelt, motorisk, socialt og psykisk med gennerelle og specifikke indlæringsvanskeligheder til følge. • Psykiske problematikker og diagnoser (f.eks. ADHD, OCD). • Eksekutive vanskeligheder. • Normbrydende adfærd, herunder selvskadende og /eller udad reagerende adfærd. • Vanskeligheder ved at udsætte behov og styre impulser. • Livsstilsbetinget over / underspisning, spiseforstyrrelser. • Oplevelse af svigt. • Vanskeligheder med at aflæse og forstå kropssprog og sociale spilleregler. • Tilknytningsforstyrrelser. • Ujævn udviklingsprofil. • Indlæringsvanskeligheder. • Kan have lav intelligenskvotient.

Pladser: 10

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 72.719

Dagtilbud: 30.322

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: lb md + 1 md

Visitationsansvarlig: Holger Sørensen, tlf.: 30333023

Leder: Holger Hviid Sørensen

Bestyrelsesformand: Morten Andersson

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 18

Organisationstype: Vælg type

Oprettelsesår: 1980

Resume af standardbeskrivelse:

Referencer:

Æblegårdens ideologi, menneskesyn, helhedssyn og socialpædagogiske behandling blev tilbage i tiden grundlagt med rødder i den kritiske og frigørende pædagogik og de Psykodynamisk inspirerede teoretikere. Vores faglige udbygning, tværfaglighed og udvikling hviler på dette grundlag og er løbende suppleret med nyere retninger og specifikke fagområder.

I udviklingspsykologien understøttes behandlingsarbejde og undervisning af bevidsthed på de mange intelligenser, barnet s kompetencer og muligheden for at arbejde i udviklingsdomæner, der hvor noget er skævt eller i stå.

Psykodynamiske forståelsesrammer anvendes i respekt for tidligere oplevelser og reelle begrænsninger til den grad af bevidstgørelse og opbygning af ny egenopfattelse og identitet, som barnet er parat til.

De relationelle tilgange baseres på doseret anvendelse af kontakt, nærhed og samspil ud fra barnets ressourcer med fokus på anerkendelse såvel som realitetstestning og en parathed til at arbejde med forsvarsmønstre og de konfrontationer der følger med.

Gruppedynamik i fællesskabet veksler med specielle tiltag for det enkelte individ, i et miljø med vægt på at vi gør tingene sammen. Der guides og vejledes fra voksen til barn, med insisteren og autenticitet, så barnet søges at tage aktivt del i egen læring og udvikling samt at træne selvforvaltning. Børnekulturen i deres leve- og læringsmiljø afstemmer i en vis grad normer og adfærd.

Det fælles tredje i udføredelen betoner at alle ud fra deres kompetencer og udviklingsniveau tager del i praksis og ansvar. Aktiv deltagelse tillægges stor værdi.

Den kropslige indfaldsvinkel anvendes til at styrke fysik, egenfornemmelse og som ventil for indre uro. Samt motorisk træning i form af sanseintegration og andre neuropædagogiske tiltag.

De diagnoser og problemstillinger børnene har med sig imødekommes med afsøgning af relevant fagspecifik viden, litteratur og sparring.

Pædagogikken:

Vi har en individuel, relations baseret samt anerkendende pædagogik, der lægger vægt på den enkeltes ressourcer og muligheder.

Pædagogiske grundstene:

-          Afklaret menneskesyn

-          At gøre tingene sammen med børn og unge.

-          Aktiv deltagelse i eget liv og læring.

-          At møde barnet der hvor det er udviklingsmæssigt.

-          Psykodynamisk tilgang.

-          Anerkendelse/ansvarsfuld adfærdsregulering.

-           Styrke hver enkelt i retning af livsmestring og selvstændighedstræning.

-          Læringsprocesser integreret i alle aktiviteter.

-          Kontakt, nærvær og tillid i relationen.

-          Genkendelighed, overskuelighed, vedholdenhed.

-          Vi tilstræber en sund livsstil og døgnrytme.

-          Opleve sig selv som en del af et større fællesskab/hjemlige omgivelser.

-          Fysisk og motorisk træning, både fælles og individuelt.

-          Lejr og behandlingsture.

Det er vigtigt, at tilværelsen på Æblegården lægges i faste overskuelige rammer og rytmer, der reguleres af enkle regler, der fastholdes.

Der gøres bl.a. brug af; sanseintegration, massage, kinesiolog og familie-/psykoterapeuter.

Vi skaber løbende et miljø, der gør, at Æblegården bliver et levende fællesskab, hvor tolerance, anerkendelse og gensidig respekt er nøgleord.

Find vej