Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Her finder du vigtig viden om specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, herunder krav til godkendelse, tilsyn, og undervisning.

Henvisning til et specialundervisningstilbud på et børne- og ungehjem

Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem kan modtage elever, som er anbragt på børne- og ungehjem eller have dagelever, som modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på specialundervisningstilbuddet.

Hvis kommunen i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse bliver opmærksom på udfordringer vedrørende barnets undervisningsbehov, skal det vurderes hvorvidt en pædagogisk-psykologisk vurdering skal foretages som baggrund for en mulig henvisning til et specialundervisningstilbud jf. barnets lov § 22, stk. 4. Dette gælder børn og unge, som på baggrund af en børnefaglig undersøgelse bliver anbragt.

Godkendelse og kvalitetsaftaler

Beliggenhedskommunen godkender specialundervisningstilbuddet efter ansøgning fra børne- og ungehjemmet. Ansøgningen skal indeholde børne- og ungehjemmets bud på udfyldning af en kvalitetsaftale.

Kvalitetsaftalen skal som minimum indeholde:

  1. Navn, cvr-nummer og eventuelt institutionsnummer
  2. Adresse og fysiske rammer
  3. Antal pladser
  4. Ejerforhold, og om behandlings- og specialundervisningstilbuddet er en afdeling af et tilbud eller om tilbuddet indgår i en koncern eller koncernlignende konstruktion.
  5. Målgruppe
  6. Ydelser

Derudover indeholder kvalitetsaftalen kvalitetsparametre, som skal være opfyldt, for at specialundervisningstilbuddet kan blive godkendt. De omhandler blandt andet undervisningens organisering, tilrettelæggelse og indhold, kompetencer og samarbejde med det lokale skolevæsen mv.

Til indgåelse af en kvalitetsaftale mellem beliggenhedskommunen og behandlings- og specialundervisningstilbuddet findes der en skabelon i bilag 1, som angivet i bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem. Skabelon til at skrive i og udfylde findes her.

Jf. § 22 b i folkeskoleloven og § 21-22 i bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem.

Tilsyn

Beliggenhedskommunen skal fører tilsyn med, at specialundervisningen og den specialpædagogiske bistand på specialundervisningstilbuddet har den fornødne kvalitet, at tilbuddet overholder kvalitetsaftalen og dermed betingelserne for godkendelse.

Jf. § 26 i bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem.

Fritagelse fra fag og afholdelse af prøver

En skoleleder fra en af kommunens folkeskoler udpeges af beliggenhedskommunen til at træffe beslutning om den enkelte elevs fritagelse fra fag og prøver. En skoleleder udpeges også som ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling.

Jf. § 7-8 i bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem.

Minimumsstørrelse

Specialundervisningstilbuddet skal være normeret til mindst ti elever ved skoleårets begyndelse, dog med undtagelse for skibsprojekter eller ved en vurdering af elevens behov for et lille undervisningsmiljø.

Jf. § 9-12 i bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem.

Regler for magtanvendelse

Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem skal være opmærksom på, at der gælder forskellige retningslinjer, hvad angår reglerne for magtanvendelse, som er betinget af de elever, der går på skolen. På specialundervisningstilbud gælder reglerne om fremme af god orden i folkeskolen. For elever anbragt på børne- og ungehjemmet gælder dog reglerne for magtanvendelse ifølge lov om voksenansvar.

Jf. § 6 i bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem, og § 52 a i folkeskoleloven.

Ofte stillede spørgsmål

Senest den 31. marts 2024 skal man ansøge om indgåelse af kvalitetsaftale. Det foregår ved, at børne- og ungehjemmet indsender et forslag på udfyldelse af skabelonen for kvalitetsaftalen for specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem. Det er børne- og ungehjemmets ansvar, at ansøgningen indsendes til beliggenhedskommunen inden tidsfristen.

Kvalitetsaftalen erstatter de nuværende overenskomster.

Kommunerne skal have indgået kvalitetsaftaler inden 30. juni 2024.

Da en indgået kvalitetsaftale er en forudsætning for at blive godkendt som behandlings- og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, jf. Folkeskoleloven § 22 b, vil konsekvensen af en ikke godkendt kvalitetsaftale være, at behandlings- og specialundervisningstilbuddet på børne- og ungehjemmet ikke kan modtage elever.

Kommunerne skal sagligt vurdere kvalitetsaftalerne og på baggrund heraf træffe afgørelse om indgåelse af kvalitetsaftale. I bekendtgørelsen om kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem §§ 23 og 24, fremgår betingelser for beliggenhedskommunens indgåelse af kvalitetsaftale. Vi afventer vejledninger og skabeloner fra STUK, som formodes at udfolde svaret på dette spørgsmål yderligere. Vi er i kontakt med STUK for nærmere afklaring, og opdaterer herinde løbende.

Har du spørgsmål?

Alberte Mira

Cand. jur. -

9215 5101