Høringssvar fra LOS

Social og sundhed

19. august 2021

Af LOS

LOS har d. 13. august 2021 sendt høringssvar til Social- og Ældreministeriet med vores bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud).

Tak til vores medlemmer for input

LOS repræsenterer næsten 500 ikke-offentlige sociale tilbud. Og vi vil i forbindelse med høringssvaret gerne takke alle de LOS medlemmer, der har bidraget med input, både skriftligt og mundtligt.

Læs hele vores høringssvar her

Generelle bemærkninger

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud finder det positivt, at der efter en længere periode med mange meningsudvekslinger, den 14. april 2021 blev indgået en politisk aftale, som har til hensigt at styrke de fem tiltrængte socialtilsyn, sikre større økonomisk gennemsigtighed og ensartethed for offentlige- og private tilbud, som godkendt efter Lov om socialtilsyn. Det er positivt, at der i aftalen samles op på en række uklarheder omkring godkendelsesproceduren for nye sociale tilbud, og at der til socialtilsynene tilføres midler til faglig opkvalificering og kompetenceudvikling.

Opsummerende kommentarer

  • Lovforslaget udfordrer retssikkerheden for ledere, og ejere, af ikke-offentlige sociale tilbud.
  • Bestyrelses- og ledelsessanktioner i lovforslaget er alt for vidtgående, og uden retssikkerhed.
  • Stiftere og virksomhedsejere skal kunne være repræsenteret i bestyrelsen.
  • Lovforslaget bør til fulde gælde ligeligt for såvel offentlige og private aktører.
  • Koncern og ejerforhold skal defineres klart efter erhvervs- og selskabsretlige regler, som værende ligeligt gældende for alle underleverandører til den offentlige sektor- hvorved den eksisterende lovgivning, til definitionen af koncernkonstruktioner og reelle ejere, skal benyttes.
  • Lovforslaget vil blive udgiftsdrivende for kommunerne. Private, såvel offentlige, sociale tilbud pålægges markante øgede udgifter. Udgifterne skal indregnes i tilbuddenes budgetter, hvilket vil føre til markante takstforhøjelser.
  • LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud foreslår, at Social- og Ældreministeren nedsætter et tilsynsråd, bestående af repræsentanter fra relevante interessenter, som mødes to-tre gange årligt. Det foreslået tilsynsråd skal være et kontrolorgan der understøtter retssikkerheden for aktører på socialområdet. Tilsynsrådet skal sideløbende drøfte principielle afgørelser, truffet af de fem socialtilsyn, med henblik på at komme med forslag til justeringer af tilsynspraksis, og kunne fremlægge en årlig rapport.