Etisk forventningskatalog

LOS arbejder for veldrevne sociale tilbud, som leverer indsatser af bedst mulige kvalitet. Derved bidrager vi til trivsel og god livskvalitet for de børn, unge og voksne, som enten bor hos vores medlemmer, eller som på anden vis modtager deres ydelser.

I det etiske forventningskatalog beskrives, hvad LOS forstår ved høj kvalitet, og dermed også hvad der forventes af det enkelte medlem for at kunne være en del af fællesskabet i LOS.

De 10 etiske forventninger 

LOS’ etiske forventningskatalog indeholder 10 konkrete etiske fordringer, som både forholder sig til den kvalitet, der skabes i de sociale tilbud, og til måden vi samarbejder med andre aktører på. Samtidig erkender vi, at der ikke findes endegyldige sandheder om kvalitet i socialt arbejde. De etiske forventninger må derfor også forstås som udtryk for en vilje til udvikling og til altid at blive bedre.

Det specialiserede socialområde er i vid udstrækning omfattet af en national kvalitetsmodel, hvis efterlevelse kontrolleres af de sociale tilsyn. I LOS bakker vi op om kvalitetsmodellen og arbejder samtidig for at udvikle modellen og bidrage til en hensigtsmæssig implementering af modellen. De første syv etiske fordringer indgår ligeledes i kvalitetsmodellen og er således genstand for et offentligt tilsyn. Derudover er området underlagt andre tilsyn, herunder eksempelvis Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det etiske forventningskatalog går derfor længere end kvalitetsmodellen, dels fordi den ikke dækker hele det specialiserede socialområde, og dels fordi vores ambitioner også omfatter vores fælles ansvar for den sociale sektor.

Som medlem af LOS forpligtiger man sig til at efterleve følgende 10 forventninger:

  1. Vi støtter børn, unge og voksne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
  2. Vi involverer og understøtter børn, unge og voksne i, at de i så høj grad som muligt, kan indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov.
  3. Vi arbejder med faglige tilgange, metoder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og med et mål om inddragelse af børn, unge og voksne i beslutninger, der vedrører deres liv.
  4. Vi arbejder for at understøtte børn, unge og voksnes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
  5. Vi arbejder for at forebygge magtanvendelser samt vold og overgreb.
  6. Vi har en kompetent ledelse, som bidrager til en stabil og kompetent drift, og som arbejder for, at medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.
  7. Vi arbejder for, at tilbuddets fysiske rammer samt pædagogiske og sundhedsfaglige indsats understøtter borgernes udvikling og trivsel.
  8. Vi står for økonomisk gennemsigtighed og for en fair, effektiv og ansvarlig anvendelse af de skattekroner, som finansierer vores indsatser.
  9. Vi står for saglig og åben dialog, baseret på fakta og anerkendelse af alle aktørers bidrag.
  10. Vi tror på, at vi har et fælles ansvar for børn, unge og voksne i tæt samarbejde med civilsamfundet, kommuner, pårørende og lokalsamfund mv.

Hent Etisk forventningskatalog her: LOS etisk forventningskatalog

Dialog og tidlig indsats for at fremme kvalitet

Vores mission er at arbejde for veldrevne sociale tilbud, som leverer indsatser af bedst mulig kvalitet. LOS arbejder for at opfylde missionen ved at rådgive medlemmerne, afholde faglige kurser, tilbyde relevante medlemsfordele og være medlemmernes og borgernes tydelige stemme på Christiansborg.

Men arbejdet med at fremme og videreudvikle kvalitet er først og fremmest det lange seje træk hos det enkelte medlem: Det er den daglige opfølgning over for medarbejdere, borgere, pårørende, samarbejdspartnere og myndigheder. Driften af et socialt tilbud indebærer således mange samtidige udfordringer, og i LOS anerkender vi derfor, at der i arbejdet med at fremme en høj kvalitet også vil være udfordringer og nogle gange modgang til trods for gode intentioner.

Hvis man som medlem af LOS oplever udfordringer i forhold til at leve op til fordringerne i det etiske forventningskatalog – eksempelvis hvis man får et påbud fra et tilsyn – så forventes det, at man tager kontakt til LOS. På den måde kan LOS bidrage med faglig støtte, dialog og udvikling for at få problemerne løst, og derved kan vi som forening bedst stå sammen i indsatserne om den bedste mulige kvalitet.

Procedure i forbindelse med anvendelse af LOS’ etiske forventningskatalog

Der skal være helt klare procedurer for anvendelse af LOS’ etiske forventningskatalog for at sikre en høj proceskvalitet. Det betyder, at de etiske forventninger alene kan bringes i anvendelse til en undersøgelse af en mulig eksklusion fra LOS, hvis der opleves alvorlige og gentagende overtrædelser, samt at der ikke er et ønske fra medlemmet om at gå i dialog herom. Som alvorlige overtrædelser kan som eksempler nævnes seksuelle krænkelser, vold, farlige bygninger eller økonomisk underslæb.

Det vil altid være LOS’ bestyrelse, der tager stilling til, hvorvidt det etiske forventningskatalog skal bringes i anvendelse i sammenhæng med vedtægtens § 5, stk. 4.

Proces

En sag kan komme til LOS’ kendskab gennem rådgivningen, hvor et medlem selv henvender sig, gennem henvendelse fra andre medlemmer, bestyrelsen, tilsyn eller eksterne parter.

Hvis der bliver opmærksomhed på overtrædelser af LOS’ etiske forventningskatalog, vil LOS’ sekretariat gå i dialog med medlemmet og gennem rådgivning bistå medlemmet til at løse de opståede udfordringer med det formål, at medlemmet ophører med at overtræde det etiske forventningskatalog.

Direktøren vil altid være orienteret om rådgivning i sager, hvor der opleves overtrædelser af LOS’ etiske forventningskatalog. Hvis der opleves gentagende alvorlige overtrædelser af LOS’ etiske forventningskatalog hos et medlem, vil direktøren skulle orientere formanden for LOS, herunder orientere om, hvordan LOS forsøger at hjælpe medlemmet til at kunne overholde forventningskataloget.

Hvis et medlem ikke ønsker at gå i dialog og modtage hjælp til at rette op på eksempelvis påbud, og dermed har fortsatte gentagende og alvorlige overtrædelser, forelægger LOS’ bestyrelsesformand sagen for LOS’ bestyrelse med en orientering om, hvordan bestyrelsen på næstkommende møde forelægges beslutningsgrundlag, der bringer vedtægtens § 5, stk. 4 i anvendelse. Som minimum, jf. vedtægtens § 5, stk. 4, fremlægges som en del af beslutningsgrundlaget aktindsigt, udtalelser og partsforklaringer. Endvidere kan eksterne rådgivere anmodes om bistand.

Som det fremgår af vedtægterne § 5, stk. 4 vil en beslutning om eksklusion af et medlem grundet uretmæssig adfærd på baggrund af en vurdering med udgangspunkt i det etiske forventningskatalog kræve 5/7 flertal blandt bestyrelsens medlemmer under iagttagelse af foreningsrettens habilitetsregler samt bestyrelsens forretningsorden for habilitet.