I sne og slud og på glatte veje

Når sneen er væltet ned, kan det være svært at møde på arbejde til tiden. Men det er medarbejderens eget ansvar at møde til tiden, også selvom der er sne og glatte veje. Medarbejderen skal gøre en indsats for at komme på arbejde og selvfølgelig tage højde for ekstra transporttid.

Rådgivning

4. januar 2024

Af LOS

Hvis vejret alligevel forhindrer medarbejderen i at møde til tiden, skal medarbejderen selvfølgelig gøre lederen opmærksom på dette så hurtigt som muligt. Medarbejderen har ikke krav på løn for timerne, der ikke er præsteret. Der kan bruges afspadsering, foretages løntræk, ændre vagtplaner eller en feriedag efter aftale.

I vintersæsonen sker der mange ulykker på grund af is og sne på veje og fortove. Man bør derfor sikre sig, at der på de enkelte arbejdspladser, er taget de nødvendige skridt til at sikre sig mod ulykker. Det kan være en god idé at tage stilling til en række forhold, herunder bl.a.:

  • hvor på arbejdspladsen skal glatføreforanstaltninger iværksættes?
  • hvilke glatføreforanstaltninger skal iværksættes, f.eks. snerydning, saltning, grusning, afspærring, færdselsomlægning, m.m.
  • hvornår på døgnet skal de enkelte glatføreforanstaltninger være gennemført?
  • medarbejderne instrueres om, hvordan de skal forholde sig ved glat føre.

Arbejdsgiveransvar

Det er arbejdsgiver, der skal sørge for, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og det indebærer, at man i vintersæsonen skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger til vintervedligeholdelse. Arbejdsgiver har en særlig pligt til at sørge for, at medarbejderne kan færdes sikkert på områder, som benyttes under udførelse af arbejdet, og som udgør en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen. Såfremt den særlige pligt tilsidesættes, kan arbejdsgiveren pådrage sig erstatningsansvar, hvis en medarbejder kommer til skade ved fald eller lign.

Hvis der alligevel sker en arbejdsulykke, er det vigtigt at få anmeldt skaden gennem EASY.

Det er sværere at forebygge faldulykker i de situationer, hvor en medarbejder arbejder uden for virksomhedens eget område. Der kan eksempelvis være tale om fald på et isglat fortov på vej ud til et møde. En arbejdsgiver kan ikke tage højde for alt, men man kan gøre følgende for at forebygge ulykker:

  • opfordre medarbejderne til at tage ordentligt fodtøj på, når de befinder sig udenfor i arbejdets medfør
  • tage stilling til personlige værnemidler, herunder glide- og skridsikkert fodtøj
  • valg af køretøjer med vinterdæk særligt egnet til glat føre.

Har du spørgsmål?

Anne Mette Andersen

Cand. jur. -

3318 1019