LOS har afgivet høringssvar på ændringer af lovgivning om magtanvendelse over for børn, unge og voksne.

Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdsbidrag og forskellige andre love.

2. april 2024

Af LOS

LOS takker for muligheden for at afgive høringssvar og anerkender behovet for at justere på den nuværende lovgivning samtidig med, at LOS finder dele af forslagene bekymrende.

Læs høringssvaret her. 

For LOS er det vigtigt at sikre den højeste kvalitet i den socialfaglige indsats på børne- og ungehjem samt botilbud. Derfor skal det til enhver tid fremstå med stor tydelighed, at magtanvendelse alene kan finde sted i situationer, hvor alle socialpædagogiske og behandlingsmæssige tiltage er afprøvet, og hvor der ikke er andre muligheder for at nedtrappe konflikt og frustration.

Magtanvendelsen afløser ikke den socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats, men kan alene anvendes i en konkret situation, hvor der op til situationen er arbejdet socialpædagogisk, og hvor magtanvendelsen giver mulighed for herefter at kunne fortsætte den socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats.

Det er også vigtigt at understrege, at enhver magtanvendelse altid vil skulle foretages så skånsomt som muligt, både i forhold til den enkelte beboer, der anvendes en magtanvendelse over for, og i forhold til de øvrige beboere. En magtanvendelse vil derudover altid skulle være proportionel med det formål, der er årsag til magtanvendelse, og hvis der er mulighed for, at andre og mere skånsomme handlinger kan anvendes, skal det gøres.

Et skisma mellem omsorg og magtanvendelse

LOS gennemførte i efteråret 2023 en spørgeskemaundersøgelse blandt LOS’ medlemmer om deres oplevelser af magtanvendelsesreglerne, og tilbage stod skismaet mellem omsorg og magtanvendelse, hvor fravær af mulighed for magtanvendelse – fx at kunne fratage en ung pige sin mobiltelefon i en afgrænset periode en nat for at forhindre prostitution på nettet – kan virke som omsorgssvigt, ligesom den manglende mulighed for at låse sig ind til en beboer, der er ved at gøre skade på sig selv, på samme vi kan være et omsorgssvigt.

LOS er bekymret for at anvendelse af magt kan være en vej til udvikling af en forrående kultur

LOS har en generel bekymring for, at de foreslåede regler vil tilskynde til kommunale besparelser på den socialfaglige indsats på børne- og ungehjem samt botilbud, herunder at reglerne kan animere til ikke at ansætte fagligt uddannede medarbejdere, men i stedet lægge op til et nøgleregime, hvor af- og indelåsning afløser tilstedeværelsen af medarbejdere.

LOS er bekymret for, at anvendelse af magt kan være en vej til udvikling af en forrående kultur. Det bør derfor indgå som en del af lovgivningen, at børne- og ungehjem samt botilbud skal dokumentere, at de arbejder aktivt for at modarbejde forråelse. Samtidig anbefaler LOS blandt andet, at forslaget om at kunne låse folk inde i op til 10 timer i deres egen bolig bortfalder.

LOS finder, at kompetent ledelse er afgørende for at kunne sikre høj faglighed, modarbejdelse af forråelse og høj etik i arbejdet på sociale tilbud. Dette særligt i situationer, hvor forskellige former for magtanvendelse vil kunne være nødvendige. LOS foreslår derfor, at det stilles som krav til ledere på sociale tilbud, at de skal have autorisation, som opnås gennem en efteruddannelse i ledelse, modarbejdelse af forråelse og etik på professionshøjskolen. LOS anbefaler, at en sådan autorisation indføres i forbindelse med en specialeplan og i første omgang stilles som krav til tilbud på det højt specialiserede område.

Læs høringssvaret her.