ALTINGET

Kontakt

Hovednummer: 9863 2133

Daglig leder: Jeppe Tribler Graarup: 40427133

www.ophaltinget.dk

Adresse

ALTINGET
Bjergvej 6
9640 Farsø

Region: Nordjylland
Kommune: Vesthimmerlands
CVR nr.: 28926294

Om ALTINGET

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Familiebehandling
 • Personlige støtteordninger
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: Altinget er godkendt til at have børn og ungevi alderen 6-18 år (18-23 efterværn). Vi har 12-13 pladser fordelt på to afdelinger og en udslusningsbolig. )

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Overordnet har vi på Altinget en anerkendende og relationel tilgang til børnene med fokus på at udvikle det enkelte barns ressourcer og potentialer. 2 gange om året udfærdiges en statusrapport som sendes til anbringende kommune som dokumentation for vores arbejde og for børnenes udvikling. Vi arbejder internt med behandlingsplaner, hvori vi arbejder med individuelle fokusområder, som altid tager afsæt i kommunens handleplan. Behandlingsplanen fungerer også som et professionelt arbejdsredskab, hvor indsatsområderne med tiden ændres/tilpasses barnets behov og udvikling. Vi tilrettelægger den individuelle behandlingsplan ud fra en helhedstænkning med særligt fokus på kontinuitet, forudsigelighed og struktur i barnets hverdag. Alle mennesker er forskellige, hvorfor alle unge der bliver indskrevet på Altinget, Pædagogik, tilgange og metoder: - Mentalisering - Miljøterapi - Neuroaffektiv pædagogik - Selvpsykologien - Involveringspædagogik

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 71.814

Andre sociale tilbud: Individuelt

Opsigelsesvarsel: lb + 1 måned

Visitationsansvarlig: Simon Skou Nysum og Jeppe Tribler Graarup, tlf.: 25136562 og 40427133

Leder: Jeppe Tribler Graarup

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1995

Resume af standardbeskrivelse:

ALTINGET’s hovedafdelingen: ESKA og TINDUR

Det er vores hensigt, at ALTINGET modtager børn og unge, som gennem opvæksten kan have været udsat for omsorgssvigt og overgreb, fysisk som psykisk. Børn og unge, som har svært ved at skabe positive sociale kontakter, og som har et urealistisk forhold til virkeligheden. Børn og unge med meget lille selvværdsfølelse og manglende tiltro til voksne.

Mange af de unge vi har/har haft boende på ALTINGET, blev første gang synlige for ”systemet”, da de af indlærings- og adfærdsmæssige årsager ikke kunne tilpasses en alm. folkeskole. Vi finder det hensigtsmæssigt, at der både bor drenge og piger og søskende på stederne, og ved visiteringen lægges der stor vægt på barnet/den unges egnethed i forhold til den eksisterende gruppe af børn/unge. Det er essentielt for os, at ALTINGET’s afdelinger fremstår familiære. Dette kræver gode fysiske rammer, samt ansvarsfulde og omsorgsfulde voksne, med hjertet på det rette sted. Dette giver beboerne trygbase og roen til at overskue hverdagens udfordringer. En harmonisk ungegruppe skaber stabilitet og trivsel, derfor vægtes visiteringen til ALTINGET eksisterende beboergruppe utroligt højt, så ”korthuset” ikke vælter.

ALTINGET modtager børn og unge fra 6-18 år. Det er vores hensigt, at skabe et opholdssted, hvor der er stor aldersspredning mellem beboerne. Derfor har vi to afdelinger ESKA (6-15 år) og TINDUR (12-18 år). Det er vores erfaring, at en større aldersspredning giver en mere udadvendt og harmonisk ungegruppe. De små ser op til de store og bruger dem som rollemodeller, motivationen højnes (større søskende), de store får mere ansvar og vokser, de lære at give omsorg og deres selvværd højnes, der kommer en naturlig hierarkidannelse. Endvidere udgås det, at der kommer en tæt klase af teenagere, som har nok i hinanden, og derfor ikke kommer ud og integrerer sig i lokalsamfundet/ foreningslivet. Stedets ”osteklokke” forhindre dem i, at få sig nogle sunde sociale relationer. I stedet bruges der meget tid og kræfter på, at fastholde sin position i hierarkiet, samt at se frem til næste weekends fester. Det er vores erfaring, at en tidligere anbringelse ofte får et godt udfald, efter den unge forlader opholdsstedet. Derfor er vores vision, at visiterer efter at få en stor aldersspredning i børne-/ungegruppen. Fokus på søskendeanbringelser, så søskende opretterholder deres relationer til hinanden, og ikke oplever et ”omsorgssvigt” ved at blive spredt på flere opholdssteder/institutioner, så de efter endt anbringelse stadig har en god kontakt og dermed også et større sikkerhedsnet.

Det er kendetegnende ved størstedelen af vores beboere på afd. ESKA og TINDUR:

 • At de har oplevet længerevarende omsorgssvigt af nærmeste omsorgsgiver i begyndelses alder.
 • At de har en lav selvværdsfølelse og et negativt selvbillede.
 • At de har oplevet brudte og usammenhængende skoleforløb, præget af mobning og følelsen af, at blive hægtet bag ud.
 • At de vender problemerne indad og fortrænger svære følelser.
 • At de har hæmmende overlevelsesstrategier/forsvarsmekanismer der bremser den personlige, sociale og faglige udvikling.
 • At de har et urealistisk billede af egne evner og kunnen (idyllisere, omnipotent-jeg).
 • Manglende empati /situationsfornemmelse.
 • Behovsstyret / Svært ved at behovsudsætte.
 • At de gang på gang rækker hånden ud og lader os hjælpe dem.
 • Download standardbeskrivelse

  Find vej