Vision, mission og etisk forventningskatalog

Hvem er LOS

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud er til for at hjælpe børn, unge og voksne i sårbare og udsatte positioner, som har brug for specialiseret hjælp. Vores kerneopgave er derfor gennem rådgivning, kurser, analyser og politisk interessevaretagelse at sikre, at medlemmerne kan levere hjælp af høj kvalitet.

Det er derudover vigtigt for LOS at bidrage med konstruktive løsninger på udfordringer på det specialiserede socialområde samt bidrage til samarbejde på tværs af aktører for at sikre de bedst mulige vilkår for mennesker i sårbare positioner og de sociale tilbud, der skal hjælpe dem.

LOS arbejder med afsæt i data og analyser, fordi det er der, at de stærke og uomtvistelige argumenter ligger, og fordi det er på baggrund af fakta, at vi sammen skaber de bedste løsninger.

Vision

LOS vil være den toneangivende og samlende landsorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud. Vores arbejde skal bidrage til at opretholde den højeste kvalitet i sociale ydelser indenfor det specialiserede socialområde.

Vi ønsker, at være en tydelig og saglig stemme på den landspolitiske scene og samtidig være den organisation, som samler de ikke-offentlige tilbud i arbejdet for høj kvalitet.

Mission

Vi understøtter LOS-medlemmerne i at levere sociale indsatser af højeste kvalitet. Det sker fra veldrevne sociale tilbud, der giver mennesker trivsel og god livskvalitet – og som samtidig er gode arbejdspladser.

LOS arbejder med at styrke medlemsvirksomhedernes vilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne.

Værdier: Kvalitet, dialog og fælles ansvar

Kvalitet

Vi mener, at mennesker i sårbare positioner skal mødes med den højeste faglighed og kvalitet i den hjælp, de har behov for. Hjælpen skal være virkningsfuld og ikke-stigmatiserende. Rammevilkårene på det specialiserede socialområde skal understøtte, at ikke-offentlige tilbud kan levere høj kvalitet.

Dialog

Vi mener, at åbenhed og tillidsfuld dialog er en forud-sætning for samarbejde og opnåelse af varige resultater på det specialiserede social-område. Gennem tillidsfuld dialog og fagligt fællesskab finder vi sammen de bedste løsninger for de mennesker, vi skal hjælpe.

Fælles ansvar

Vi mener, at private aktører, det offentlige, lokalsamfund og civilsamfund har et fælles ansvar for at skabe sammenhængende specialiserede indsatser af høj kvalitet til mennesker i sårbare positioner.

LOS’ etiske forventningskatalog 

LOS arbejder for veldrevne sociale tilbud, som leverer indsatser af bedst mulige kvalitet. Derved bidrager vi til trivsel og god livskvalitet for de børn, unge og voksne, som enten bor hos vores medlemmer, eller som på anden vis modtager deres ydelser.

I dette etiske forventningskatalog beskrives, hvad LOS forstår ved høj kvalitet, og dermed også hvad der forventes af det enkelte medlem, for at kunne være en del af fællesskabet i LOS.

Det etiske forventningskatalog er udtryk for, at vi i LOS ønsker en social sektor, der er præget af ordentlighed og ansvarlighed. Ved sammen at leve op til de etiske forventninger sætter vi en høj standard for sociale indsatser i Danmark og kan samtidig tale med en betydningsfuld og saglig stemme over for beslutningstagerne på Christiansborg og i kommunerne. Derved kan vi sikre de bedst mulige vilkår for de børn, unge og voksne, som har brug for vores hjælp.

I LOS anerkender vi, at efterlevelsen af de etiske forventninger kan indebære dilemmaer, dvs. situationer hvor indsatser, som gør en positiv forskel for børn, unge og voksne, leveres af et medlem, som på andre områder ikke imødekommer de etiske forventninger. I sådanne situationer ønsker vi at gå i dialog og hjælpe medlemmet til at kunne imødekomme de etiske forventninger. På den måde opfatter vi LOS som et fællesskab, som har ambitioner om at fremme udvikling af sociale indsatser af høj kvalitet. Men i sidste ende er efterlevelse af de etiske forventninger en forudsætning for at kunne være medlem af LOS.

De 10 etiske forventninger 

LOS’ etiske forventningskatalog indeholder 10 konkrete etiske fordringer, som både forholder sig til den kvalitet, der skabes i de sociale tilbud, og til måden vi samarbejder med andre aktører på. Samtidig erkender vi, at der ikke findes endegyldige sandheder om kvalitet i socialt arbejde. De etiske forventninger må derfor også forstås som udtryk for en vilje til udvikling og til altid at blive bedre.

Det specialiserede socialområde er i vid udstrækning omfattet af en national kvalitetsmodel, hvis efterlevelse kontrolleres af de sociale tilsyn. I LOS bakker vi op om kvalitetsmodellen og arbejder samtidig for at udvikle modellen og bidrage til en hensigtsmæssig implementering af modellen. De første syv etiske fordringer indgår ligeledes i kvalitetsmodellen og er således genstand for et offentligt tilsyn. Derudover er området underlagt andre tilsyn, herunder eksempelvis Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det etiske forventningskatalog går derfor længere end kvalitetsmodellen, dels fordi den ikke dækker hele det specialiserede socialområde, og dels fordi vores ambitioner også omfatter vores fælles ansvar for den sociale sektor.

Som medlem af LOS forpligtiger man sig til at efterleve følgende 10 forventninger:

  1. Vi støtter børn, unge og voksne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
  2. Vi involverer og understøtter børn, unge og voksne i, at de i så høj grad som muligt, kan indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov.
  3. Vi arbejder med faglige tilgange, metoder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og med et mål om inddragelse af børn, unge og voksne i beslutninger, der vedrører deres liv.
  4. Vi arbejder for at understøtte børn, unge og voksnes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
  5. Vi arbejder for at forebygge magtanvendelser samt vold og overgreb.
  6. Vi har en kompetent ledelse, som bidrager til en stabil og kompetent drift, og som arbejder for, at medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.
  7. Vi arbejder for, at tilbuddets fysiske rammer samt pædagogiske og sundhedsfaglige indsats understøtter borgernes udvikling og trivsel.
  8. Vi står for økonomisk gennemsigtighed og for en fair, effektiv og ansvarlig anvendelse af de skattekroner, som finansierer vores indsatser.
  9. Vi står for saglig og åben dialog, baseret på fakta og anerkendelse af alle aktørers bidrag.
  10. Vi tror på, at vi har et fælles ansvar for børn, unge og voksne i tæt samarbejde med civilsamfundet, kommuner, pårørende og lokalsamfund mv.

Dialog og tidlig indsats for at fremme kvalitet

Vores mission er at arbejde for veldrevne sociale tilbud, som leverer indsatser af bedst mulig kvalitet. LOS arbejder for at opfylde missionen ved at rådgive medlemmerne, afholde faglige kurser, tilbyde relevante medlemsfordele og være medlemmernes og borgernes tydelige stemme på Christiansborg.

Men arbejdet med at fremme og videreudvikle kvalitet er først og fremmest det lange seje træk hos det enkelte medlem: Det er den daglige opfølgning over for medarbejdere, borgere, pårørende, samarbejdspartnere og myndigheder. Driften af et socialt tilbud indebærer således mange samtidige udfordringer, og i LOS anerkender vi derfor, at der i arbejdet med at fremme en høj kvalitet også vil være udfordringer og nogle gange modgang til trods for gode intentioner.

Hvis man som medlem af LOS oplever udfordringer i forhold til at leve op til fordringerne i det etiske forventningskatalog – eksempelvis hvis man får et påbud fra et tilsyn – så forventes det, at man tager kontakt til LOS. På den måde kan LOS bidrage med faglig støtte, dialog og udvikling for at få problemerne løst, og derved kan vi som forening bedst stå sammen i indsatserne om den bedste mulige kvalitet.

Procedure i forbindelse med anvendelse af LOS’ etiske forventningskatalog

Der skal være helt klare procedurer for anvendelse af LOS’ etiske forventningskatalog for at sikre en høj proceskvalitet. Det betyder, at de etiske forventninger alene kan bringes i anvendelse til en undersøgelse af en mulig eksklusion fra LOS, hvis der opleves alvorlige og gentagende overtrædelser, samt at der ikke er et ønske fra medlemmet om at gå i dialog herom. Som alvorlige overtrædelser kan som eksempler nævnes seksuelle krænkelser, vold, farlige bygninger eller økonomisk underslæb.

Det vil altid være LOS’ bestyrelse, der tager stilling til, hvorvidt det etiske forventningskatalog skal bringes i anvendelse i sammenhæng med vedtægtens § 5, stk. 4.

Proces

En sag kan komme til LOS’ kendskab gennem rådgivningen, hvor et medlem selv henvender sig, gennem henvendelse fra andre medlemmer, bestyrelsen, tilsyn eller eksterne parter.

Hvis der bliver opmærksomhed på overtrædelser af LOS’ etiske forventningskatalog, vil LOS’ sekretariat gå i dialog med medlemmet og gennem rådgivning bistå medlemmet til at løse de opståede udfordringer med det formål, at medlemmet ophører med at overtræde det etiske forventningskatalog.

Direktøren vil altid være orienteret om rådgivning i sager, hvor der opleves overtrædelser af LOS’ etiske forventningskatalog. Hvis der opleves gentagende alvorlige overtrædelser af LOS’ etiske forventningskatalog hos et medlem, vil direktøren skulle orientere formanden for LOS, herunder orientere om, hvordan LOS forsøger at hjælpe medlemmet til at kunne overholde forventningskataloget.

Hvis et medlem ikke ønsker at gå i dialog og modtage hjælp til at rette op på eksempelvis påbud, og dermed har fortsatte gentagende og alvorlige overtrædelser, forelægger LOS’ bestyrelsesformand sagen for LOS’ bestyrelse med en orientering om, hvordan bestyrelsen på næstkommende møde forelægges beslutningsgrundlag, der bringer vedtægtens § 5, stk. 4 i anvendelse. Som minimum, jf. vedtægtens § 5, stk. 4, fremlægges som en del af beslutningsgrundlaget aktindsigt, udtalelser og partsforklaringer. Endvidere kan eksterne rådgivere anmodes om bistand.

Som det fremgår af vedtægterne § 5, stk. 4 vil en beslutning om eksklusion af et medlem grundet uretmæssig adfærd på baggrund af en vurdering med udgangspunkt i det etiske forventningskatalog kræve 5/7 flertal blandt bestyrelsens medlemmer under iagttagelse af foreningsrettens habilitetsregler samt bestyrelsens forretningsorden for habilitet.