Ny mulighed for sundhedstjek fra 1. januar

Praktiserende læger får nu bedre mulighed for at tilbyde sundhedstjek for sårbare beboere på botilbud.

Social og sundhed

3. december 2021

Af LOS

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) nåede i juni 2021 til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger, som gør at praktiserende læger får nu bedre mulighed for at tilbyde sundhedstjek for sårbare beboere på botilbud. Aftalen er nu godkendt, og træder i kraft 1. januar 2022.

Læs mere nedenfor om, hvordan du som botilbud kan hjælpe borgere på dit bosted i gang med den nye forbedrede mulighed for sundhedstjek. Teksten baserer sig på regionernes forhandlingsaftale.

Baggrund

Socialt udsatte lever i gennemsnit 15-20 år kortere end andre. Det er noget, LOS tidligere har skrevet om i vores august-nummer af medlemsblad med fokus på ulighed i sundhed. En af vores mærkesager var “mulighed for sundhedstjek for udsatte borgere”.

Det er flere årsager til det, bl.a. tilbageholdenhed med at kontakte læge, som kan betyde at somatisk sygdom ikke opdages, ubehandlet og/eller manglende efterlevelse af iværksat behandling.

Desuden er der ofte kontakter med mange forskellige aktører, både på sundheds- og socialområdet, hvorfor koordinering og overblik er udfordret.

For at reducere uligheden i sundhed blandt personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som opholder sig på botilbud, er parterne enige om at indføre et sundhedstjek, som har til formål at forebygge og evt. behandle somatiske sygdomme for personer, som opholder sig på botilbud.

Alle praktiserende læger forpligtes til at indgå i den styrkede indsats ved at tilbyde sundhedstjek til personer på botilbud.

Som botilbud kan I hjælpe ordningen i gang sammen med jeres borgere

Step 1: Botilbud tager kontakt til almen praksis på vegne af beboer

Da almen praksis ikke systematisk, herunder via klinikdata m.v., kan tage initiativ til sundhedstjekket, vil den første kontakt som udgangspunkt ske ved, at personale på botilbud kontakter almen praksis for aftale af sundhedstjek.

Er den praktiserende læge vidende om patientens ophold på botilbud fx med baggrund i tidligere kontakt, kan lægen dog godt tage initiativ til sundhedstjekket.

Step 2: Praktiserende læge fortsætter selv opsøgende indsats – gennemføres i udgangspunkt hvert andet år

Når den praktiserende læge har ydet sundhedstjek én gang, bør lægen benytte dette som grundlag for sin opsøgende indsats, herunder aftale om sundhedstjek fremover.

Sundhedstjekket gennemføres hvert andet år, men kan dog under særlige omstændigheder ved komplicerede forløb, fx hvor patienten har mange kontakter med det øvrige sundhedsvæsen, fx mange (gen)indlæggelser, benyttes en gang årligt.

Sundhedstjekket ydes på botilbuddet, så det kan gennemføres i forhold til personens behov og således, at det er muligt at sikre involvering af pårørende samt personalet på botilbuddet.

Lægen har typisk forud for første sundhedstjek en kommunikation med personalet på botilbuddet og/eller pårørende om forhold, det kan være hensigtsmæssigt at inddrage under sundhedstjekke

Målgruppe

Sundhedstjek tilbydes til personer på 18 år og derover, med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som opholder sig på botilbud, med henblik på at øge deres levetid samt livskvalitet.

Ifølge Danmarks Statistik opholder ca. 25.000 personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne sig på botilbud.

Ydelsesindhold

Sundhedstjekket omfatter bl.a. følgende elementer:

  • Afdækning af patientens forhold og introduktion af praksis som tovholder for patientens samlede behandling og behandlingsforløb. Herunder for samarbejde med pårørende og professionelle aktører, fx personale i hjemmesygepleje/botilbud.
  • Helbredsundersøgelse og -vurdering mhp. afdækning af somatisk sygdom, herunder om relevant ved brug af laboratorieydelser.
  • Status på evt. eksisterende behandling og tilpasning heraf, herunder ajourføring og gennemgang af medicin samt vurdering af compliance.
  • Udarbejdelse af en aftale/plan med patienten og pårørende/personale m.v., om indsatsen, så disse er bedre rustet til på egen hånd at hjælpe patienten. Aftalen/planen kan omfatte en forebyggende indsats, en eller flere konkrete behandlingsindsatser eller henvisning m.v.
  • Relevante pårørende/personale m.v. orienteres om planen.
  • Hvis det er relevant, aftales opfølgende kontakt og/eller faste kontroller. Den del af sundhedstjekket, som omfatter egentlige helbredsundersøgelse og -vurdering samt gennemgang af eksisterende behandling sker ved lægen, men oftest vil den samlede indsats under ydelsen sundhedstjek blive ydet i et samarbejde med involvering af klinikpersonale, da ydelsen indeholder en vis koordinerende indsats.

Læs mere om aftalegrundlaget hos danske regioner her (s. 7-9)

Du kan også læse regionernes pressemeddelelse her

LOS er en del af sundhedsalliancen mod ulighed i sundhed. Find mere info om alliancen her